Vytváření plánu dopravy

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

plán doprav

nakládky/vykládky

položky plánu doprav

omezení, podmínky provozu

Umístění

V menu CRM (Obchod) | Plán doprav jsou přístupné tyto prohlížeče:

prohlížeč plánu doprav (s jednotlivými dopravami)
prohlížeč položek plánu doprav (prohlížeč položek přijatých objednávek, vydaných objednávek, výdejek a předvýdejek s vazbou na existující plán dopravy a položek přijatých a vydaných objednávek, u kterých je požadováno zajištění dopravy)

 

Umístění plánu doprav

 

Popis funkce

Funkce je určena k zajištění a plánování dopravy (jak zboží od dodavatelů, tak zboží odběratelům), kalkulaci dopravy a její následné fakturaci.

 

Plán doprav

Jednotlivé naplánované dopravy jsou zobrazeny v prohlížeči plánu doprav: CRM (Obchod) | Plán doprav | Plán doprav.

Prohlížeč plánu doprav

 

Stavy dopravy:

 

Kromě standardních akcí pro tvorbu, úpravu a odstranění záznamů obsahuje prohlížeč i tyto funkce:

Potvrzení dopravcem (F3) - uživatel na zobrazeném dialogu zadá čas potvrzené expedice, jméno a telefon řidiče, SPZ auta a jeho tonáž (tyto informace se následně uloží k vybrané dopravě)
Zamítnutí dopravcem (Alt+Z) - u vybrané dopravy se zruší informace o řidiči a autě (SPZ, tonáž)
Expedovat položky připravené k přepravě (F4) - rezervace položek z označených doprav se hromadně vyskladní (uživatel zvolí sklad, ze kterého se má expedovat a pak pohyb pro výdej)

 

Dialog dopravy

 

Popis jednotlivých polí a funkcí nad dialogem dopravy:

název - název dopravy (používá se při fakturaci)
služba (fakturace) - kód služby z číselníku služeb, který slouží k fakturaci dopravy (v případě, že má služba zadánu cenu za km, přednastaví se tato hodnota u jednotlivých vykládek dopravy)
odkud - ručně zadaná informace o výchozím bodu dopravy (nemusí nutně odpovídat adrese vlastní firmy)
kam - cílová adresa dopravy (nastavuje se automaticky podle poslední adresy ze seznamu nakládek/vykládek)
nakládky/vykládky - adresy jednotlivých nakládek a vykládek, které se standardně generují automaticky dle přiřazených položek vydaných objednávek (nakládky), resp. položek přijatých objednávek, výdejek a předvýdejek (vykládky), přičemž je lze zadávat i ručně - viz více informací o nakládkách/vykládkách
expedice - čas plánované a potvrzené expedice dopravcem
objednávka dopravy - datum objednání dopravy a kdo dopravu objednal
prohlížeče položek přijatých objednávek, vydaných objednávek, výdejek, předvýdejek a vydaných faktur s vazbou na dopravu

 

Záložka "Dopravce"

 

Na této záložce se zadávají tyto informace

dopravce
jméno a telefon řidiče (buďto řidiče dopravce nebo vlastního)
SPZ a tonáž auta
nákupní cena dopravy

 

Pomocí tlačítka "Objednat dopravu" lze vygenerovat vydanou objednávku na zadaného dopravce. Objednávka obsahuje položku služby (dopravu) s uvedenou nákupní cenou. Objednanou dopravu lze dodatečně svázat s přijatou fakturou.

 

Nakládky/vykládky

Prohlížeč obsahuje seřazené adresy jednotlivých nakládek a vykládek, které se standardně generují automaticky dle přiřazených položek vydaných objednávek (nakládky), resp. položek přijatých objednávek, výdejek a předvýdejek (vykládky).

Nakládky a vykládky lze pořizovat i ručně, nelze k nim ale vázat žádné položky a tudíž je ani fakturovat...

 

Automaticky generované adresy se grupují podle těchto hodnot:

typ (nakládka/vykládka)
adresa
fakturovat dopravu

 

Poslední adresa v seznamu je automaticky cílovou adresou celé dopravy.

 

Adresy nakládek a vykládek

 

Funkce nad prohlížečem nakládek a vykládek:

změna řazení označené adresy - pomocí tlačítek "šipka nahorů"/"šipka dolů" (adresa s nejnižším řazením je výchozí adresou dopravy, adresa s nejvyšším řazením je cílovou adresou)
přepočet vzdáleností - u označených adres lze automaticky zjistit vzdálenosti (v km) dle parametrů "vynechat dálnice", resp. "vynechat placené úseky" (vzdálenost se počítá vždy od předchozí adresy v seznamu)
zjištění celkové vzdálenosti - systém sečte vzdálenosti uložené u všech adres v seznamu
kalkulace dopravy - pomocí SQL dotazu definovaného ve sdílených parametrech CRM a skladů lze u označených adres vykládek automaticky spočítat cenu dopravy (podmínkou je, aby SQL dotaz obsahoval "UPDATE" tabulky "oplandoprnaklvykl" s omezením na primární klíč adresy, který v dotazu reprezentují parametry ":dataid" a ":poradi")
 
SQL dotaz pro výpočet ceny dopravy pro danou adresu vykládky

 

Automaticky generované adresy nakládek

Adresy nakládek se generují automaticky dle položek vydaných objednávek jedním z těchto způsobů:

na záložce dopravy "Položky k přepravě (VO)" pomocí tlačítka "Přidat" výběrem z nabízeného seznamu položek vydaných objednávek s nastaveným parametrem "Zajistit dopravu"
(tlačítkem "Odstranit" se u označených položek objednávek odstraní vazba na danou dopravu, položky se ale z objednávky nezruší...)
 

 
na dialogu položky vydané objednávky ručním přiřazením položky k existující dopravě nebo změnou adresy nakládky
 

 
na dialogu hlavičky vydané objednávky pomocí funkce "Kopírovat do položek" u označených položek objednávky,
 

 
přičemž do položek objednávky se uloží adresa nakládky z hlavičky objednávky:
 

 

Při přiřazení položky vydané objednávky k dopravě se nejdříve zjistí adresa nakládky z této položky. Pokud u položky nastavena není, dohledá se adresa v hlavičce objednávky. Pokud ani tam nastavena není, jako adresa nakládky se použije adresa výdejce z hlavičky objednávky (pokud je výdejce vyplněn), příp. adresa dodavatele z hlavičky objednávky a tato adresa (v požadovaném formátu) se uloží jak do položky objednávky, tak do hlavičky.

Formát generovaných adres nakládek se nastavuje ve sdílených parametrech CRM a skladů.

Nastavení formátu generovaných adres nakládek a vykládek

 

Zjištěná adresa nakládky (ať už zadaná ručně nebo vygenerovaná systémem) se následně porovná s existujícími adresami nakládek v rámci stejné dopravy, které byly do seznamu vloženy automaticky. Pokud v seznamu stejná adresa ještě neexistuje, tak se založí, v opačném případě se neděje nic - existující stejná adresa tak v sobě může "obsahovat" položky z různých objednávek.

V případě, že se v rámci jedné dopravy potkají stejné adresy nakládek pro různé dodavatele, dochází k tzv. duplicitě adres nakládek. Tento stav lze řešit buďto ručně (změnou adresy u některé z objednávek - např. rozšířením o nějaký rozlišovací znak) nebo automaticky (zaškrtnutím sdíleného parametru CRM a skladů "Automaticky opravovat duplicitní adresy nakládek pro různé výdejce/dodavatele").

 

Parametr pro automatickou opravu duplicitních adres nakládek

 

Automatická oprava duplicitních adres nakládek spočívá v tom, že se u položek vydaných objednávek upraví adresa nakládky (která by měla způsobit duplicitu v adresách) tak, že se rozšíří o "podtržítko" a číslo 1. Pokud ale taková adresa již existuje, použijí se postupně čísla 2, 3, ..., 9.

Příklad: V rámci stejné dopravy můžou existovat např. adresy "Děčín", "Děčín_1", "Děčín_2" a pod.

 

 

Po odstranění vazby na dopravu, příp. po změně adresy nakládky u položky objednávky se zjistí, zda pro původní adresu nakládky existuje jiná položka objednávky. Pokud taková položka neexistuje, adresa se ze seznamu nakládek automaticky odstraní.

 

Pro zjištění skutečné adresy nakládky (bez automaticky přidaných rozlišovacích znaků) lze použít funkci "DBO.oplandopr_adresa_convert(in @adresa char(255))".

 

Automaticky generované adresy vykládek

Adresy vykládek se generují automaticky dle položek přijatých objednávek, výdejek a předvýdejek jedním z těchto způsobů:

na záložce dopravy "Položky k přepravě (PO)" pomocí tlačítka "Přidat" výběrem z nabízeného seznamu položek přijatých objednávek s nastaveným parametrem "Zajistit dopravu" (tlačítkem "Odstranit" se u označených položek objednávek odstraní vazba na danou dopravu, položky se ale z objednávky nezruší...)
 

 
na záložce dopravy "Výdejky" pomocí tlačítka "Přidat" výběrem z nabízeného seznamu položek výdejek s nastaveným parametrem "Zajistit dopravu" (tlačítkem "Odstranit" se u označených položek výdejek odstraní vazba na danou dopravu, položky se ale z výdejky nezruší...)
 

 
na dialogu položky přijaté objednávky a výdejky/předvýdejky ručním přiřazením položky k existující dopravě, změnou adresy vykládky nebo změnou fakturace dopravy
 
Dialog položky přijaté objednávky (1. záložka)

 
 
Dialog položky výdejky/předvýdejky (2. záložka)

 
na dialogu hlavičky přijaté objednávky pomocí funkce "Kopírovat do položek" u označených položek objednávky,
 

 
přičemž do položek objednávky se uloží adresa vykládky z hlavičky objednávky:
 

 
na dialogu hlavičky výdejky pomocí funkce "Změnit vykládku" u označených položek výdejky,
 

 
resp. předvýdejky
 

 
přičemž do položek výdejky/předvýdejky se uloží adresa vykládky z hlavičky výdejky:
 

 

Při přiřazení položky objednávky/výdejky/předvýdejky k dopravě se nejdříve zjistí adresa vykládky z této položky. Pokud u položky nastavena není, dohledá se adresa v hlavičce dokladu. Pokud ani tam nastavena není, jako adresa vykládky se použije adresa konečného příjemce z hlavičky dokladu (v požadovaném formátu) a tato adresa se uloží jak do položky, tak do hlavičky.

Formát generovaných adres vykládek se nastavuje ve sdílených parametrech CRM a skladů.

Nastavení formátu generovaných adres nakládek a vykládek

 

Zjištěná adresa vykládky (ať už zadaná ručně nebo vygenerovaná systémem) se následně porovná s existujícími adresami vykládek v rámci stejné dopravy, které byly do seznamu vloženy automaticky. Pokud v seznamu stejná adresa ještě neexistuje, tak se založí, v opačném případě se neděje nic - existující stejná adresa tak v sobě může "obsahovat" položky z různých dokladů.

V případě, že se v rámci jedné dopravy potkají stejné adresy vykládek (se stejným parametrem "fakturovat dopravu") pro různé konečné příjemce, dochází k tzv. duplicitě adres vykládek. Tento stav lze řešit buďto ručně (změnou adresy u některé z položek - např. rozšířením o nějaký rozlišovací znak) nebo automaticky (zaškrtnutím sdíleného parametru CRM a skladů "Automaticky opravovat duplicitní adresy vykládek pro různé konečné příjemce").

 

Parametr pro automatickou opravu duplicitních adres vykládek

 

Automatická oprava duplicitních adres vykládek spočívá v tom, že se u položek přijatých objednávek/výdejek/předvýdejek upraví adresa vykládky (která by měla způsobit duplicitu v adresách) tak, že se rozšíří o "podtržítko" a číslo 1. Pokud ale taková adresa již existuje, použijí se postupně čísla 2, 3, ..., 9.

Příklad: V rámci stejné dopravy můžou existovat např. adresy "Děčín", "Děčín_1", "Děčín_2" a pod.

 

 

Po odstranění vazby na dopravu, příp. po změně adresy vykládky u položky objednávky, výdejky nebo předvýdejky se zjistí, zda pro původní adresu vykládky existuje jiná položka objednávky, výdejky nebo předvýdejky. Pokud taková položka neexistuje, adresa se ze seznamu vykládek automaticky odstraní.

 

Pro zjištění skutečné adresy vykládky (bez automaticky přidaných rozlišovacích znaků) lze použít funkci "DBO.oplandopr_adresa_convert(in @adresa char(255))".

 

Položky plánu doprav

Prohlížeč položek plánu doprav je přístupný v menu CRM (Obchod) | Plán doprav | Plán doprav (položky).

Obsahuje položky přijatých objednávek, vydaných objednávek, výdejek a předvýdejek s vazbou na existující plán dopravy a položek přijatých a vydaných objednávek, u kterých je požadováno zajištění dopravy.

Položky jsou řazeny dle čísla dopravy a v rámci dopravy podle pole "Řazení", přičemž položky bez vazby na dopravu jsou na začátku seznamu.

 

Nabízí tyto standardní varianty:

základní varianta obsahuje pouze položky přijatých objednávek (jedná se o variantu s nejrychlejší odezvou, která je vhodná pro uživatele, kteří sestavují plán doprav výhradně z položek přijatých objednávek)
varianta s položkami přijatých a vydaných objednávek umožňuje proti základní variantě navíc sestavovat plán doprav i směrem k dodavatelům (z vydaných objednávek)
varianta se všemi položkami obsahuje položky přijatých objednávek, vydaných objednávek, výdejek i předvýdejek

 

Všechny přednastavené varianty obsahují tato omezení:

nejedná se o realizované dopravy
doklady nejsou starší než 1 rok
přijaté objednávky nejsou ve stavu "Poptávka", "Pozastavená" nebo "Ukončena, nevyřízená"

 

Přirozeně si uživatelé můžou vytvořit vlastní varianty prohlížeče, které budou lépe vyhovovat jejich potřebám.

 

Prohlížeč s položkami plánu doprav

 

Prohlížeč umožňuje použít tyto speciální funkce:

Vytvořit novou dopravu z označených položek (F3) - z označených položek se po výběru odpovídající služby (z číselníku služeb) vytvoří nová doprava, přičemž z položek vydaných objednávek se automaticky vygenerují adresy nakládek a z ostatních položek adresy vykládek
Přiřadit označené položky k existující dopravě (F4) - označené položky (ať už s vazbou na dopravu nebo bez) se přiřadí k uživatelem vybrané existující dopravě

 

Omezení, podmínky provozu

Aby bylo možné používat funkci pro automatickou kalkulaci dopravy, je nutné ve sdílených parametrech CRM a skladů správně nadefinovat odpovídající SQL dotaz.

 

Související témata

Přijaté objednávky (Expedice zboží)

Vydané objednávky

Expedice pomocí plánu dopravy

Fakturace dopravy pomocí plánu dopravy