Rozpracovaná výroba u zakázek

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

Umístění

Funkce je umístěna v prohlížeči zakázek:

Popis funkce

Fukce umožňuje zaúčtovat/přeúčtovat nad definovanou množinou zakázek rozpracovanou výrobu. Pro každou zakázku bude vytvořen samostatný účetní doklad do něhož se nejdříve provede storno zaúčtování z předchozího měsíce (pokud existuje) a následně výpočet celé rozpracované výroby dle následujícícho algoritmu:

1.Zjistí se všechny náklady na danou zakázku do konce aktuálního měsíce (obrat MD-DAL nákladových účtů z účetního rozvrhu + nákladové ceny realizovaných výkonů).        
2.Stanoví se koeficient jako rozdíl 1 - podíl dosavadní skutečné fakturace a celkové očekávané fakturace.
3.Rozpracovaná výroba pak bude součin nákladů a koeficientu.

 

Spuštěním úlohy je uživatel dotázán na parametry zaúčtování:

Zde je nutné nastavit příslušné parametry (aplikace si „pamatuje" poslední nastavení):

Období – vždy se nastaví účetní období, ve kterém je uživatel přihlášen (nelze měnit)
Měsíc – vždy se nastaví pořadové číslo měsíce, ve kterém je uživatel přihlášen (nelze měnit)
Typ akce

 1. Účtovat (přeúčtovat)

 2. Zrušit zaúčtování (při této volbě jsou nepovinné parametry Úč. kniha + Řada, KontoMD a Konto DAL). Před rušením musí uživatel potvrdit akci:

 

Úč. kniha + Řada – vybírá se z číselníku „Číselné řady knih", k dispozici jsou pouze řady, které mají povolený typ dokladu „Běžný"
Konto MD – konto, na které se bude účtovat náběh rozpracované výroby (výběr z kont s kódem osnovy začínajícím 121)
Konto DAL – konto, na které se bude účtovat změna stavu rozpracované výroby (výběr z kont s kódem osnovy začínajícím 585)
Účtovat, přeúčtovat nebo zrušit zaúčtování pro – výběr množiny zakázek, o kterých bude účtováno

 

Potvrzením parametrů účtování se spustí samotný proces. Pro každou zakázku je vytvořen samostatný účetní doklad. Doklad obsahuje položky typu:

Storno zaúčtování z předchozího dokladu (může se jednat i o doklad několik měsíců zpět, původ 1295)
Náběh rozpracované výroby ke konci aktuálního měsíce (původ 1290)

 

Účtování je možné libovolně opakovat nad libovolnou množinou zakázek. Při každém spuštění úlohy je vytvořen protokol o průběhu a výsledku zpracování jednotlivých zakázek:

Další možné výsledky zaúčtování (mimo „OK“) jsou:

Zakázka „č. zakázky" nemá definovanou řadu (zakázka není vedena v žádné řadě).
Řada „kód řady" zakázky „č. zakázky" je nastavena jako součást zakázky (zakázky v řadách s tímto nastavením nemůžou mít rozpracovanou výrobu).
Zakázka „č. zakázky" není ve stavu pro zařazení do rozpracované výroby (zakázka se nachází ve stavu, který nezakládá rozpracovanou výrobu. Pokud existuje v předchozích měsících dosud nestornovaný náběh na tuto zakázku, bude provedeno pouze storno).
Zakázka „č. zakázky" nemá rozpracovanou výrobu k zaúčtování (zakázka splňuje podmínky pro zaúčtování rozpracované výroby, ale dosud na ni nejsou žádné náklady).
Zakázka „č. zakázky": smazán doklad „Identifikace úč. dokladu" (oznámení o zrušení účtování v aktuálním měsíci).
Zakázka „č. zakázky": Nenalezen doklad ke smazání (ve výběru pro zrušení účtování je zakázka, která nemá v aktuálním měsíci účtovánu rozpracovanou výrobu).

Všechny tyto stavy jsou uvedeny v protokolu písmenem W. (místo standardního I.).

Pokud dojde při účtování zakázky k neočekávané chybě, je tento stav uveden v protokolu písmenem E.:

 

Od verze 2.1.38.1256, db 189.174 je možné ke každé řadě zakázek splňující podmínky pro sledování rozpracované výroby definovat konta režie:

Obrat na těchto kontech pak bude připočten k nákladům zakázky (je možné použít např. ke stanovení režie k vykázaným výkonům, příp. ručně zadaným režijním nákladům k zakázce, které nevstupují do finančního účetnictví).

Omezení, podmínky provozu

Účtovat rozpracovanou výrobu je možné nad zakázkami, které jsou vedeny v řadách. V řadě zakázky se nesmí pracovat se součástmi zakázek:

Do rozpracované výroby se zahrnou zakázky v řadách s výše uvedeným nastavením a v definovaných uživatelských stavech. Stavy, které zakládají účtování rozpracované výroby se musí označit v číselníku stavů zakázek (CRM (Obchod) – Zakázky – Stavy zakázek):

 

Nákladovými účty se rozumí všechny s kódem účetní osnovy, která mají definován druh účtu jako Výsledkový nákladový (hodnota v databázi uosn.druh= 4):

       

U nákladových účtů je nutné mít nastaveno členění na zakázky, jinak nelze náklad přiřadit zakázce:

Členění účtu v účtovém rozvrhu je parametr závislý na účetním období.

 

Dosavadní skutečná fakturace

Bude vypočtena jako součet fakturovaných částek vázaných k zakázce do konce měsíce, za které se rozpracovaná výroba počítá.

Celková očekávaná fakturace bude vypočtena v závislosti na typu fakturace zakázky:

1.        Zakázky fakturované dle plánu jako součet všech
1.1. Fakturačních údajů určených k fakturaci
1.2. Plánovaných výkonů určených k fakturaci
1.2.1. nenavázaných na fakturační údaj
1.2.2. označených jako vícepráce
1.3. Výkonů určených k fakturaci
1.3.1. označených jako vícepráce
1.3.2. nenavázaných na plánovaný výkon
1.3.3. nenavázaných na fakturační údaj
1.4. Požadovaných materiálů určených k fakturaci
1.4.1. označených jako vícenáklady
1.4.2. nenavázaných na fakturační údaj
1.4.3. dosud nevydaných
1.5. Vydaných materiálů určených k fakturaci
1.5.1. označených jako vícenáklady
1.5.2. nenavázaných na fakturační údaj

 

2.        Ostatní zakázky jako součet všech:
2.1. Fakturačních údajů určených k fakturaci
2.2. Požadovaných materiálu určených k fakturaci
2.2.1. dosud nevydaných
2.2.2. nenavázaných na fakturační údaj
2.3. Vydaných materiálů určených k fakturaci nenavázaných na fakturační údaj

Související odkazy

Evidence zakázek