Rezervace skladových položek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

umístění

nastavení parametrů rezervování

typy objednávek dle způsobu rezervování

rezervování na položce objednávky

rezervování v hlavičce objednávky

rezervování v prohlížeči objednávek

prohlížeč požadavků a rezervací

rezervace konkrétních dodávek (šarží)

přehled rezervací na skladové kartě

likvidace požadavků po příjmu na sklad

rušení rezervací při stornu příjemky

omezení, podmínky provozu

 

Popis funkce

Funkce slouží k rezervování položek objednaných odběrateli na přijatých objednávkách.

(Informace o funkci rezervování materiálů pro výrobu naleznete v části Řízení výroby/rezervace materiálu na výrobní příkaz.)

 

Poptávané/objednané množství odběrateli se na položkách objednávek primárně eviduje v požadavcích na dodavatele, resp. v požadavcích na výrobu (v závislosti na typu položky a jeho následného nabytí). V případě, že je dané množství (nebo jeho část) volně přístupné na odpovídajícím skladě, lze toto množství zarezervovat pro budoucí expedování danému odběrateli.

Rezervace je v podstatě blokování určeného množství dané skladové položky (z konkrétní položky přijaté objednávky) na skladě tak, aby toto množství nemohlo být vydáno pro jiného odběratele, ale ani pro stejného odběratele na jinou položku objednávky.

Při expedování zboží z rezervací se vždy vydává na odpovídající položku objednávky, pro kterou byly rezervace pořízeny.

Položky objednávky lze obecně rezervovat na různých skladech, přičemž na více skladech lze rezervovat i množství z jedné a té samé položky objednávky.

Speciálním případem jsou tzv. rezervační objednávky, které umožňují rezervovat množství pro budoucí objednávky z e-shopů nebo od prioritních zákazníků.

Při objednávání scházejícího množství u dodavatelů (pomocí vydaných objednávek) lze předem stanovit, na kterých položkách přijatých objednávek se budou přednostně rezervovat dodané položky. K tomu slouží tzv. plán rezervací.

 

Je důležité si uvědomit, že rezervace se standardně týkají pouze množství, nikoliv konkrétních dodávek.
V případě potřeby rezervovat přímo konkrétní dodávky, je nutné tuto funkčnost zapnout jak u skladu, tak u daných skladových položek.

 

Umístění

Funkce pro rezervování skladových položek objednaných odběrateli na přijatých objednávkách jsou přístupné na těchto místech:

 

Na dialogu položky objednávky
 
Rezervování na prioritním skladě

 
Na záložce "Rezervace" (na dialogu položky objednávky)
 
Všechny rezervace položky objednávky

 
Na dialogu hlavičky objednávky
 
Rezervace/rušení rezervací na položkách objednávky

 
V prohlížeči přijatých objednávek
 

 
V prohlížeči "Požadavky a rezervace"
 

 

Nastavení parametrů rezervování

Typy objednávek dle způsobu rezervování:

standardní objednávky
objednávky z e-shopu
rezervační objednávky pro e-shop
rezervační objednávky pro zákazníky

 

 

Speciálním typem jsou rezervační objednávky, které umožňují rezervovat množství pro budoucí objednávky z e-shopů nebo od prioritních zákazníků.

Z rezervačních objednávek nelze vyskladňovat ani fakturovat, neúčastní se ani automatické tvorby plánu rezervací na vydaných objednávkách.
Rezervační objednávky pro e-shop jsou "obecné", nejsou vystavené na konkrétního zákazníka.

 

Postup při rezervování množství na konkrétní položce objednávky závisí na typu objednávky:

1) U standardních objednávek se systém nejdříve pokusí dohledat existující rezervace v rezervačních objednávkách pro daného zákazníka. Pokud takové rezervace existují, "přenese" potřebné rezervované množství (i částečně) na danou položku objednávky. Na odpovídající rezervační objednávce následně zruší "přesunuté" původně rezervované množství a zároveň poníží celkové objednané množství na objednávce o tuto hodnotu. Teprve v případě, že na rezervačních objednávkách pro zákazníka neexistuje dostatečné rezervované množství, pokusí se systém rezervovat z volného množství dle níže uvedených parametrů pro rezervování.

2) U objednávek z e-shopu se systém nejdříve pokusí rezervovat z volného množství (dle parametrů pro rezervování). V případě, že neexistuje dostatečné volné množství pro rezervování, rezervuje se z rezervačních objednávek určených pro e-shop. Z jednotlivých rezervačních objednávek se "přenese" potřebné rezervované množství (i částečně) na danou položku objednávky a na rezervačních objednávkách se původně rezervované množství přesune do požadavků na dodavatele.

3) Na rezervačních objednávkách (pro e-shop i pro zákazníky) se rezervuje výhradně dle níže uvedených parametrů pro rezerování.

 

Parametry rezervování v řadě přijatých objednávek

 

Parametry rezervování nastavované v objednávkové řadě:

(hlavní) skupina skladů, na kterých lze rezervovat - zadává se skupina skladů, která obsahuje seznam všech skladů, na kterých je možné položky objednávek dané řady rezervovat (ať už z prohlížeče, z hlaviček a z položek přijatých objednávek, nebo likvidací požadavků po příjmů položek na sklad)
 
doplňková skupina skladů pro rezervace nad objednávkami - zadává se skupina skladů, na kterých je možné taky rezervovat, ale jenom pomocí funkcí nad objednávkami (rezervace zde po příjmů položek na sklad nevznikají);
 
tato skupina může obsahovat pomocné sklady, na kterých se bude rezervovat pouze v případě, že se vyčerpají možnosti skladů z hlavní skupiny skladů (v případě nastavení způsobu rezervování na možnost "na prior. skladě, dále dle priorit, pak na zbylých" nebo "na všech skladech, na kterých lze rezervovat") - jedná se teda o jakýsi "doplněk" hlavní skupiny skladů určených pro rezervování

Z doplňkové skupiny skladů lze vybírat prioritní sklad (v hlavičce i na položce objednávky).
 
Doplňková skupina skladů nemá vliv na výpočet scházejícího množství při tvorbě vydaných objednávek s využitím pomocníků.

 

způsob rezervování přímo nad přijatými objednávkami (rezervování z prohlížeče přijatých objednávek, z hlaviček objednávek, z položek objednávek apod. - netýká se likvidace požadavků po příjmu na sklad)
 
Možnosti rezervování

 
a) na prioritním skladě - rezervace se provedou výhradně na prioritním skladě, který je uveden na položce objednávky
b) na prioritním skladě, pak dle priorit - nejdříve se provedou rezervace na prioritním skladě, v případě nedostatku množství se pokračuje na ostatních skladech se zadanou prioritou
c) na prioritním skladě, dále dle priorit, pak na zbylých - nejdříve se provedou rezervace na prioritním skladě, pak na skladech s uvedenou prioritou a pak na zbylých skladech, na kterých lze rezervovat (nejdříve na skladech z hlavní skupiny skladů a v případě nedostatku množství i na skladech z doplňkové skupiny skladů)
d) na všech skladech, na kterých lze rezervovat - postup je podobný jako u možnosti c) s tím rozdílem, že se rezervace na prioritním skladě provedou jenom v případě, že je tento sklad obsažen v hlavní nebo doplňkové skupině skladů (tj. lze na něm opravdu rezervovat)
(v případě konzistentního zadání prioritního skladu s ohledem na obě skupiny skladů bude způsob rezervování u obou možností totožný...)
 
rezervovat i požadavky na výrobu s vazbou v rezervacích položek VP - pomocí standardních funkcí pro rezervování nad přijatými objednávkami (a pro likvidaci požadavků po příjmu na sklad bez vazby na VP) nelze rezervovat požadavky na výrobu u položek PO s vazbou v rezervacích položek VP; nastavením tohoto parametru lze toto omezení zrušit...
 
automatické rezervace při pořizování objednávky - zadává se, zda se mají ihned po pořízení položky objednávky automaticky provádět rezervace dle nastavených parametrů (způsob, priority...);
tzn. uživatel založí položku objednávky a systém se automaticky pokusí zadané potvrzené množství položky zerezervovat
 
automatické rezervace na VP při pořizování objednávky - viz "Rezervace výrobků přímo na VP"
 
automatické rezervace dodávek dle expirace (FEFO) - pokud je nastaveno, vybírají se konkrétní dodávky pro rezervování dle expirace (metoda FEFO) namísto standardního data objednávky, příp. termínu dodání
 
součtovat rezervace bez uvedeného data platnosti - pokud je nastaveno, systém po jakémkoliv pořízení rezervace dané položky (ručně nebo automaticky při likvidaci požadavků po příjmu položky na sklad) přidá tuto rezervaci k jiné existující rezervaci dané položky bez uvedeného data platnosti (netýká se ručně zadaných rezervací s uvedeným datem platnosti)

 

priority skladů pro rezervování nad objednávkami - zadává se seznam skladů a jejich priorita, která udává pořadí při výběru skladu pro rezervování (podmínkou je nastavení způsobu rezervování na jednu z možností "dle priorit");
výběr skladů je omezen hlavní skupinou "povolených" skladů pro rezervování (viz výše)
 

 

 

Položky objednávek lze standardně rezervovat pouze na skladech, které patří buďto do hlavní nebo do doplňkové skupiny skladů určených pro rezervování. (Nastavení se provádí v objednávkové řadě.)
 
Výjimkou je ruční pořizování rezervací na záložce "Rezervace" (na dialogu položky objednávky), kde lze rezervovat na všech nereklamačních skladech.
 
Pomocí standardních funkcí pro rezervování nad přijatými objednávkami (a pro likvidaci požadavků po příjmu na sklad bez vazby na VP) nelze rezervovat požadavky na výrobu u položek PO s vazbou v rezervacích položek VP. Omezení lze zrušit nastavením parametru "rezervovat i požadavky na výrobu s vazbou v rezervacích položek VP" v objednávkové řadě.

 

Rezervování na položce objednávky

Při pořizování položky objednávky se potvrzené objednané množství automaticky přesune do požadavků na dodavatele/výrobu (dle typu skladové položky), rezervováním se množství z požadavků přesune do rezervovaného množství a po expedování rezervací se toto množství přesune do dodaného množství.

Na každé položce objednávky (tab. opobjit) musí vždy platit tento vztah:
 
potvrzené objednané množství (mnozpop) = dodané množství (mnozdod) + rezervace (mnozrez) + požadavky na dodavatele (mnozdodav) + požadavky na výrobu (mnozvyr)

 

Prioritní sklad lze přednastavit v hlavičce objednávky na záložce "Obchodní podmínky, INTRASTAT, další", přičemž jej lze vybrat buďto z hlavní nebo z doplňkové skupiny skladů uvedené v objednávkové řadě (viz nastavení parametrů rezervace).

Přednastavení prioritního skladu v hlavičce objednávky

 

Z hlavičky objednávky se prioritní sklad kopíruje do pořizovaných položek objednávky, kde ho lze ručně změnit.

Položka přijaté objednávky - prioritní sklad, množství...

 

V případě nastaveného automatického rezervování při pořizování položek objednávky se po uložení položky objednávky provede automatické zarezervování maximálně možného množství, které je na položce objednávky potvrzeno objednavatelem, a to dle parametrů rezervování.

Výsledek automatické rezervace po uložení položky objednávky

 

V případě, že se na položkách objednávek automatické rezervace neprovádějí, je možné potvrzené objednané množství rezervovat na dialogu položky objednávky:

1. pomocí tlačítka "Shift+F4 Rezervovat"
2. založením rezervací ručně na záložce "Rezervace"
 

1. Rezervace na dialogu položky pomocí tlačítka "Shift+F4 Rezervovat"

Uživatel zadá:

prioritní sklad (nepovinně)
množství z požadavků na dodavatele, příp. na výrobu, které se má rezervovat
čas, do kdy se má toto množství rezervovat

 

Po stisku tlačítka "Shift+F4 Rezervovat" se systém pokusí rezervovat maximálně možné množství ze zadaných požadavků (na dodavatele/výrobu) podle parametrů rezervování zadaných v objednávkové řadě.
 
Rezervace na položce objednávky

 
 
Výsledek rezervování na položce objednávky

 
 

2. Ruční rezervování na záložce "Rezervace"

Na záložce "Rezervace" jsou zobrazeny všechny rezervace dané položky objednávky formou prohlížeče. Rezervace tady lze přidávat, rušit, příp. měnit rezervované množství u již existujících rezervací.
 
Při pořizování nové rezervace je nutné zvolit typ požadavku, ze kterého se bude rezervace pořizovat, zda z požadavku na dodavatele nebo na výrobu.

Poté je nutné vybrat sklad, na kterém se má provést rezervace, přičemž lze vybrat jakýkoliv nereklamační sklad bez ohledu na nastavení hlavní nebo doplňkové skupiny skladů v objednávkové řadě.

Systém zjistí volné množství dané položky, které lze na vybraném skladě maximálně rezervovat a množství ze zvoleného požadavku (na dodavatele/na výrobu). Rezervovat pak lze maximálně množství, které odpovídá menší z obou hodnot.
Jako nepovinný parametr lze zvolit čas, do kterého se má položka na skladě rezervovat. Systém s tímto údajem nijak zvlášť nepracuje, nicméně administrátor může naplánovat automatickou úlohu, která bude ve zvolené periodě odstraňovat již neplatné rezervace.
 
Ruční pořizování rezervace

 
Rezervace položky objednávky na různých skladech

 
 
Jakékoliv změny v rezervacích provedené pomocí prohlížeče rezervací se okamžitě promítnou i do informací o rezervovaném množství a požadavcích (na dodavatele/výrobu) na dialogu položky objednávky.
 
Výsledek ručně pořízených rezervací

 

Při ručním pořizování rezervací lze vybrat jakýkoliv nereklamační sklad bez ohledu na nastavení hlavní nebo doplňkové skupiny skladů v objednávkové řadě.

 

Rezervování v hlavičce objednávky

V hlavičce objednávky lze rezervovat na označených položkách objednávky pomocí tlačítka "Shift+F4 Rezervovat".

Podmínkou pro možnost hromadného rezervování na položkách objednávky pomocí tlačítka "Shift+F4 Rezervovat" v hlavičce je stav objednávky různý od "Poptávka" a "Ukončená, nevyřízená".

 

Rezervování na označených položkách objednávky

 

Uživatel po potvrzení, že si opravdu přeje rezervovat na vybraných položkách, dostane možnost zvolit sklad, kterým se hromadně nahradí prioritní sklady na označených položkách ještě před samotným rezervováním. Toto je výhodné v případě, že se primárně rezervuje na prioritním skladě a uživatel si přeje rezervovat přednostně na konkrétním skladě. Uvedeným postupem se vybraný sklad nastaví u položek objednávky jako prioritní a následná rezervace se provede právě na tomto (nyní již prioritním) skladě. V případě, že si uživatel nepřeje měnit prioritní sklady u položek objednávky, stiskne tlačítko ESC a systém pokračuje v rezervování beze změny prioritních skladů.

Výběr skladu pro hromadné nahrazení prioritních skladů před provedením rezervací

 

Výsledek hromadné rezervace včetně  nahrazení prioritních skladů

 

Pomocí tlačítka "Shift+F8 Zrušit rezervace" se na označených položkách objednávky zruší všechny rezervace a dané množství se přesune do požadavků na dodavatele, resp. na výrobu - dle typu původního požadavku, ze kterého daná rezervace vznikla.

Rušení rezervací na označených položkách objednávky

 

Výsledek hromadného zrušení rezervací

 

Pokud se u objednávky nastaví ručně stav "Poptávka" nebo "Ukončená, nevyřízená", po uložení změn v hlavičce objednávky se na položkách této objednávky automaticky zruší všechny existující rezervace.

 

Rezervování v prohlížeči objednávek

V prohlížeči přijatých objednávek lze na označených objednávkách hromadně rezervovat pomocí tlačítkové funkce "Rezervovat objednané množství (Alt+R)".

 

Po stisku tlačítka Alt+R uživatel zvolí způsob řazení objednávek při rezervaci:

dle termínu dodání - nejdříve se rezervuje na objednávkách s nejbližším termínem dodání, jako poslední se řadí objednávky bez vyplněného termínu dodání
dle datumu přijetí objednávky - nejdříve se rezervuje na objednávkách s nejstarším datem přijetí objednávky, jako poslední se řadí nejnovější objednávky

 

Systém pak postupně prochází všechny označené objednávky v požadovaném pořadí a dle nastavených parametrů rezervování se pokusí rezervovat požadované množství na jednotlivých položkách objednávek (z požadavků na dodavatele, resp. z požadavků na výrobu - dle nastavení parametru řady "rezervovat i požadavky na výrobu s vazbou v rezervacích položek VP").

Hromadně rezervovat lze pouze na objednávkách ve stavu "Poptávka", "Objednávka", "Potvrzená", "Rozpracovaná", "Realizovaná (předvýdej)" a "Vyfakturovaná".
Stav objednávky "Poptávka" se po provedení rezervace automaticky změní na stav "Objednávka".

 

Hromadné rezervování z prohlížeče přijatých objednávek

 

Objednávka, která je kompletně rezervovaná (tj. neobsahuje žádné požadavky na dodavatele nebo na výrobu), má v prohlížeči červeně zvýrazněnou řadu a číslo.

Výsledek hromadné rezervace

 

 

Zrušit všechny rezervace na označených objednávkách lze pomocí funkce "Zrušit rezervace (Alt+Z)".

Množství se zrušených rezervací se přesune do požadavků na dodavatele, resp. na výrobu - dle typu původních požadavků, ze kterých dané rezervace vznikly.

Výsledek zrušení rezervací

 

Prohlížeč požadavků a rezervací

Podrobný přehled všech požadavků a rezervací na všech objednávkách lze zobrazit v prohlížeči "Požadavky a rezervace", který je umístěn v menu CRM (Obchod) | Přijaté objednávky | Požadavky a rezervace.

Umístění prohlížeče v menu

Prohlížeč "Požadavky a rezervace"

 

Po stisku klávesy Enter nebo po double-clicku myší se otevře dialog s danou položkou objednávky.

Výjimkou je žlutě zvýrazněné pole rezervovaného množství, kde se místo dialogu objednávky zobrazí okno pro přímé zadání množství k rezervování.

 

Ruční zadání množství k rezervování

 

Dle způsobu rezervování nastaveného v objednávkové řadě se provede zarezervování požadovaného množství. Zohlední se přitom celková výše požadavků na dodavatele a výrobu, skupiny vyhovujících skladů (na kterých lze rezervovat), volné množství k výdeji na těchto skladech atd.

Výsledkem je u dané položky změna v rezervacích i v požadavcích:

 

Zadáním menšího množství, než je aktuálně rezervováno na položce objednávky, dojde k odrezervování množství ve výši rozdílu obou hodnot.

Likvidace požadavků na označené položce objednávky (Alt+R)

Funkce umožňuje likvidovat požadavky na označené položce objednávky (rezervovat) postupně na více skladech.

Uživateli se nabídne seznam vyhovujících skladů (dle skupiny skladů v řadě objednávky) s volným množstvím k výdeji (zde "k rezervaci").

Výběr skladu pro likvidaci požadavků

 

Po výběru skladu se zobrazí dialog, na kterém uživatel zvolí množství z požadavků, které si přeje rezervovat a samotnou rezervaci provede stiskem tlačítka "F2 Rezervovat".

Dialog pro provedení rezervace

 

Po provedení rezervace stiskem tlačítka F2 se opět zobrazí dialog pro výběr skladu a uživatel může celý postup zopakovat buďto pro stejný sklad, ale jiný typ požadavku, nebo pro úplně jiný sklad.

Po stisku tlačítka ESC se funkce ukončí.

Rušení vybraných rezervací na označené položce objednávky (Alt+Z)

Funkce umožňuje postupně rušit vybrané rezervace na označené položce objednávky.

Uživateli se nabídne seznam všech rezervací na dané položce objednávky.

Výběr rezervace

 

Po výběru rezervace se zobrazí dialog, na kterém uživatel zvolí množství, které si přeje přesunout z rezervací do požadavků. Toto "odrezervování" provede stiskem tlačítka "F2 Přesunout do požadavků".

Dialog pro rušení rezervace

 

Po zrušení (části) rezervace stiskem tlačítka F2 se opět zobrazí dialog pro výběr rezervace a uživatel může celý postup zopakovat pro další rezervaci.

Po stisku tlačítka ESC se funkce ukončí.

 

Zrušení všech rezervací na označených položkách objednávek (Alt+D)

Funkce umožňuje hromadně zrušit všechny rezervace na označených položkách objednávek.

"Uvolněné" množství se automaticky přesune do požadavků na dodavatele, příp. na výrobu (dle typu původního požadavku).

 

Rezervace konkrétních dodávek (šarží) (od verze 201)

Standardní rezervace se týkají pouze množství. Aby bylo možné rezervovat přímo konkrétní dodávky, je nutné zapnout odpovídající parametry u skladu, u skladových položek a u objednávkové řady.

Nastavení skladu

Parametr skladu "Umožnit rezervovat konkrétní dodávky (šarže)"

 

Pokud parametr skladu není nastaven, pracuje se na skladě výhradně se standardními rezervacemi (bez rezervací konkrétních dodávek) - a to bez ohledu na nastavení způsobu rezervace dodávek u jednotlivých skladových položek.

 

Nastavení skladové položky

Parametr "Rezervace dodávek (šarží)" u skladové položky

 

Způsob rezervace dodávek (šarží):

neprovádět - skladová položka pracuje pouze se standardními rezervacemi (bez rezervace konkrétních dodávek)
pouze ručně - rezervace dodávek vznikají pouze ručně (s výjimkou automatického rezervování při zaskladňování dle plánu rezervací, kde rezervace dodávek vznikají automaticky pro přijímané položky)
automaticky (i ručně) - rezervace dodávek vznikají automaticky při všech automatických akcích týkajících se likvidování požadavků/rezervování, vč. možnosti ručního pořizování

 

Rezervace dodávek (automaticky nebo ručně) se uplatní pouze na skladech, které rezervace dodávek (šarží) vůbec umožňují.

 

Nastavení objednávkové řady

Parametr "automatické rezervace dodávek dle expirace (FEFO)"

 

Parametr určuje, zda se při automatickém generování rezervací dodávek tyto vybírají dle expirace (metoda FEFO) namísto standardního data objednávky, příp. termínu dodání.

 

Rezervace dodávky ručně

Při ručním pořizování rezervace lze tlačítkem "Vybrat dodávku" vybrat konkrétní dodávku, která má být na položce objednávky rezervovaná.

Rezervovat lze vždy jen do maximálního množství, které zbývá na dodávce k rezervaci (tj. zbývající přijaté množství ponížené o již existující rezervace dodávky). Samozřejmě s ohledem na požadavek, dle kterého se rezervace pořizuje.

Tvorba rezervace s vazbou na konkrétní dodávku ručně

 

Přehled rezervací položky objednávky (vč. informací o rezervovaných dodávkách)

 

Ruční likvidace požadavků po příjmu na sklad

Pokud je u skladu nastavena ruční likvidace požadavků po příjmu na sklad, lze na dialogu likvidace nastavit, zda se má při rezervaci vybraného požadavku zároveň vytvořit i rezervace dodávky, po příjmu které likvidace požadavků probíhá.

Ruční likvidace požadavků po příjmu na sklad

 

Ruční rušení rezervací po zrušení příjmu na sklad

Při nastaveném ručním rušení rezervací po zrušení příjmu na sklad se u jednotlivých rezervací zobrazují i informace o rezervované dodávce (doklad, dodavatel, šarže, expirace atd.). Zrušením rezervace (i částečně) se uvolní odpovídající rezervované množství dané dodávky.

Ruční rušení rezervací po zrušení příjmu

 

Rezervace a rušení rezervací v prohlížeči "Požadavky a rezervace"

Při ručním rezervování požadavků z prohlížeče "Požadavky a rezervace" lze konkrétní dodávku rezervovat tlačítkem "Vybrat dodávku".

Rezervace požadavků

 

Při ručním rušení rezervací se zobrazují i informace o rezervované dodávce. Zrušením rezervace (i částečně) se uvolní odpovídající rezervované množství dané dodávky.

Rušení rezervací

 

Přehled rezervací dodávky a expedice

Přehled rezervací dané dodávky se zobrazuje na dialogu položky příjemky na záložce "Výdejky, rezervace".

Seznam rezervací dodávky

 

Při expedování rezervací z položky objednávky se primárně vydává z dodávek rezervovaných pro danou položku objednávky. Platí to i pro ruční výběr dodávek k výdeji.

 

Přehled rezervací a požadavků na skladové kartě

Přehled všech rezervací a požadavků dané skladové položky lze zobrazit pomocí funkce "Rezervace, požadavky, objednávky, ve výrobě".

 

Likvidace požadavků po příjmu na sklad

Viz Likvidace požadavků po příjmu na sklad

 

Rušení rezervací při stornu příjemky

Viz Rušení rezervací při stornu příjemky

 

Omezení, podmínky provozu

Standardní rezervace se týkají pouze množství, ne konkrétních dodávek.
 
Rezervace přímo konkrétních dodávek je nutné zapnout odpovídajícími parametry jak u skladu, tak u skladových položek.
 
Na každé položce objednávky musí vždy platit tento vztah:
potvrzené objednané množství = dodané množství + rezervace + požadavky na dodavatele + požadavky na výrobu
 
Položky objednávek lze standardně rezervovat pouze na skladech, které patří buďto do hlavní nebo do doplňkové skupiny skladů určených pro rezervování. (Nastavení se provádí v objednávkové řadě.)
Výjimkou je ruční pořizování rezervací na záložce "Rezervace" (na dialogu položky objednávky), kde lze rezervovat na všech nereklamačních skladech.
 
Hromadně rezervovat lze pouze na objednávkách ve stavu "Poptávka", "Objednávka", "Potvrzená", "Rozpracovaná", "Realizovaná (předvýdej)" a "Vyfakturovaná".
Stav objednávky "Poptávka" se po provedení rezervace automaticky změní na stav "Objednávka".
 
Z rezervačních objednávek nelze vyskladňovat ani fakturovat, neúčastní se ani automatické tvorby plánu rezervací na vydaných objednávkách.

 

Související témata

Expedice zboží

Výdej pomocí přijaté objednávky

Sledování stavu objednávky

Likvidace požadavků po příjmu na sklad

Rušení rezervací při stornu příjemky

Převod rezervací na jiný sklad

Rezervace materiálu na výrobní příkaz

Evidence přijatých objednávek

Rámcové objednávky