Sortiment pro půjčování

Top 

Seznam témat:

umístění

popis funkce

možnosti prohlížeče

popis položek

disponibilita

Umístění

Funkce je umístěna v menu Půjčovna | Sortiment pro půjčování:

Umístění funkce

Popis funkce

Slouží k definování sortimentu, který bude předmětem půjčování a bude používán na položkách protokolu. V tomto seznamu se mohou objevit všechny práce a služby, které mají nastaveno "používat v modulech" minimálně  "půjčovna".

Jedná se podmnožinu záznamů v číselníku služeb. Z toho vyplývá, že buď je možné zadávat nový sortiment zde do číselníku "sortimentu pro půjčování" nebo použít již stávající záznamy v číselníku služeb s doplněním o použití v modulu "půjčovna".

Formulář sortimentu - nastavení pro použití v modulu "půjčovna"

 

Základním principem modulu je, že se půjčují položky z číselníku "služby, práce, kooperace", které se vloží do položky protokolu a stanoví se jejich množství v položce.

 

Možnosti

U půjčování můžeme předpokládat  v zásadě tyto 3 typy služeb a půjčování (tedy zápůjček majetku a materiálu), půjčování dle inventárních čísel (na základě evidence investic) a pak vše ostatní (přídavné služby):

Půjčování

Bude se zřejmě nejběžnější typ.  Sortiment a k němu připojené objekty z agend (např. vrtačka, vrtáky, prodlužovací šňůra) se půjčují jako jeden celek.

Půjčování dle inventárních čísel

Jde o typ pro podporu následující situace:

předmětem půjčování je skupina příbuzných objektů (např. kontejnerů určité kategorie), které se od sebe liší pouze evidenčním číslem, po nímž jsou vedeny v majetkové agendě. Z toho pak plyne několik omezení:

na položce protokolu kromě kódu služby musíme zadat i evidenční číslo konkrétního půjčovaného objektu
půjčované množství na položce pak může být pouze 1
Ostatní - všechny služby jiných typů než Půjčování a Půjčování dle evidenčních čísel, u nichž je položka Používat v modulech nastavena na "Půjčovna". Jedná se o položky pro jednorázovou doplňkovou fakturaci přídavných služeb (např. doprava k odběrateli, doprava zpět, fakturace poškození, ...). Specifické je u těchto položek, že jsou fakturovány nejvýše jedenkrát a zpracovány jsou v nejbližší nově vystavované faktuře.

 

Možnosti prohlížeče

Přímo v  záhlaví prohlížeči karet pořízení investic jsou umístěny funkce určené pro práci s kartami investic:

Prohlížeč definic služeb - funkce

Popis funkcí

Funkce umožní změnu umístění. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+S.

Funkce určeno pro zjištění stavů na vybraném umístění. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves Alt+Z.

V tomto seznamu se objeví všechny práce a služby, které mají vybráno Používat v modulech - Půjčovna.  Vyvolání funkce se provede stiskem klávesy F8.

Popis položek

Formulář - evidence sortimentu - základní informace

Popis položek:

typ
měrná jednotka
CZ-PROCOM
použít v modulech
parametry

 

Formulář  kromě předcházejících základních informací obsahuje několik záložek:

Záložky formuláře sortimentu půjčovny

pohyby
parametry
půjčované položky

 

Záložka pohyby

Záložka parametry

Modul Půjčovna je připraven na využívání tzv. Rozšiřujících parametrů. Rozšiřující parametr přiřazený ke službě (např. Přestavba kontejneru) se při přiřazení kódu služby na položce půjčovacího protokolu přenese a připojí k položce.

Rozšiřující parametry jsou v této fázi využívány modulem k zachycení časového průběhu přestaveb při půjčování kontejnerů.

Postup v tomto případě je následující:

1. Nadefinujeme službu popisující půjčení kontejneru, který umožňuje v rámci sady vedené v agendě majetku pod jedním evidenčním číslem přestavby (např. obytný, sanitární, garáž,...). To se provede tak, že nastavíme typ na "Půjčování dle evidenčních čísel", měrnou jednotku, cenu a ostatní parametry služby.
2. Nastavíme vazbu na všechny kontejnery evidované v majetku a nastavíme počáteční stavy na jednotlivých výdejních skladech (umístění).
3. Přes volbu menu Číselníky / Obecné / Rozšiřující parametry založíme nový rozšiřující parametr "přestavba kontejneru"

 

Záložka půjčované položky

Výběr položek sortimentu je možné provádět z následujících agend:

1. HIM - hmotný investiční majetek
2. NIM - nehmotný investiční majetek
3. DHIM (majetek) - drobný hmotný investiční majetek evidovaný v agendě Majetek
4. DHIM (operativní evidence) - drobný hmotný investiční majetek evidovaný v agendě Operativní evidence
5. Materiál - materiálová agenda
6. Zdroj - výrobní agenda zdrojů (nabízí se Měřidla a Nástroje)
7. Mimo agendy - objekty, které nejsou v žádné z agend evidovány, ale chceme je v rámci zápůjčky poskytnout odběrateli a neztratit o nich přehled (např. neevidovaná prodlužovací šňůra k vrtačce)

Formulář položek sortimentu

Popis položek:

agenda
zadejte část názvu agendy
evidenční číslo

Ostatní funkce

 Tlačítkem "Zobrazit objekt z agendy" si můžeme prohlédnout podrobnosti o vybraném objektu (např. z  agendy investičního majetku)

Umístění

Na záložce Umístění se zaznamenávají počáteční stavy na jednotlivých skladech a jejich změny v čase, tedy vyřazení a aktivace nových objektů na sklad. Vyřazení se provede nastavením záporného množství k datu vyřazení, aktivace nastavením kladného množství.  Oprava chybně vloženého stavu se řeší institutem Storna (např. Zařazeno  = 50, skutečný stav by měl být 5, tedy storno = 45 [storno bude aplikováno se záporným znaménkem])

 

Popis položek:

počáteční stav
storno stavu

 

 

1. Na záložce Parametry pomocí tlačítka Přidat nastavíme dohodnuté číslo typu, na který byl kontejner  přestavěn a přiřadíme ke službě

 

 

2. Pokud poté v položce protokolu vybereme tuto službu, přenese se kromě ceny, názvu a ostatních atributů i přednastavený rozšiřující parametr. Tím se umožní zachytit časové změny v přestavbách:
kontejner zatím nebyl půjčen - v seznamu sortimentu se nastaví současný typ (např. 2 - obytný)
kontejner je přestavěn podle požadavků budoucího zákazníka - nastaví se nový typ (např. 1 - sanitární)
v okamžiku přiřazení služby na nový půjčovací protokol se přenese i rozšiřující parametr se svým nastavením
po vrácení kontejneru (uzavření zápůjčky) je možno kontejner přestavět a změnit mu v seznamu sortimentu typ na aktuální (např. 3 - garáž)
při novém půjčení se opět přenáší i rozšiřující parametr atd. (viz.výše)

 

3.Z položek protokolů jsme potom schopni např. sestavou zjistit časové nasazení kontejneru dle typů přestavby

Související témata

Restrikce a oprávnění

Řady protokolů

Evidence o výpůjčkách

Číselník umístění

Parametry

Fakturace dle zakázek

Zákazníci a jejich výpůjčky