Fakturace projektu

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

Umístění

Funkce je volána buď z prohlížeče zakázek nad vybranými záznamy (hromadná fakturace) anebo přímo z dialogového okna projektu

Umístění fakturace v akcích prohlížeče

Umístění fakturace v dialogu projektu

Popis funkce

Fakturace je pojata jako dialogové okno obsahující v levé části strom zobrazující vybrané zakázky/zakázkové opravy a ve zbytku okna jednotlivé oblasti, které lze fakturovat:

Vydaný materiál ... výdejky vydané na zakázku
Realizované výkony ... výkony realizované na zakázku
Fakturační údaje ... fakturační údaje na zakázku

Vlastní okno pro fakturaci projektu

V levé části v oddíle Projekty jsou zobrazeny všechny vybrané záznamy (včetně podprvků), které se mají fakturovat. Kliknutím na zaškrtávátko se v ostatních částech dialogového okna zobrazují/mizí záznamy příslušející záznamu, na který se kliklo.

Uživatel má možnost vybrat konkrétní záznamy z jednotlivých oblastí fakturace (výdejky, realizované výkony, fakturační údaje) (tlačítkem F6 Fakturovat) nebo fakturovat všechny zobrazené záznamy (tlačítkem Ctrl+F6 Fakturovat vše)

Pro označování záznamů slouží tlačítka ve spodní části okna. Po označení vybraných záznamů k fakturaci (ve sloupci Do FAKT) se v příslušném poli označeno objeví součet za vybrané záznamy

Před vlastní fakturací má uživatel možnost volby typu faktury (standardní nebo zálohová) a rozsahu fakturace (bez vícenákladů, včetně vícenákladů nebo jen vícenáklady)

Po úspěšné fakturaci se (v případě, že byla vytvořena jedna faktura) otevře dialogové okno vydané faktury (uskutečněného plnění) anebo (pokud bylo vytvořeno více faktur) se otevře prohlížeč se seznamem vytvořených faktur, ve kterém je možno vytvořené faktury zkontrolovat.

Prohlížeč se seznamem vytvořených faktur

Omezení, podmínky provozu

Fakturační typ projektu

Aby vůbec mohla být fakturace zakázky spuštěna, je potřeba mít nastavený fakturační typ.

Část dialogového okna projektu se zobrazeným výběrem možných hodnot fakturačního typu

dle plánu - fakturovány budou pouze fakturační údaje označené k fakturaci (a vícenáklady v případě, že ve funkci bude vybrána fakturace včetně vícenákladů)

dle skutečnosti - fakturovány budou výdejky + realizované výkony + fakturační údaje označené k fakturaci

Různé měny

Pokud fakturovaný projekt obsahuje záznamy s různou měnou (výdejky, realizované výkony nebo fakturační údaje), program se uživatele zeptá, jak si přeje danou situaci vyřešit (faktura nemůže obsahovat položky s různou měnou)

Hromadná fakturace

Program umožňuje za splnění určitých podmínek sdružit více projektů do jedné faktury:

1.fakturace musí být spuštěna z prohlížeče projektů
2.v prohlížeči musí být vybrány 2 (a více) projektů pro stejného odběratele (IČ + fakturační ID)
3.vybrané projekjty musí mít stejnou měnu
4.pokud je zapnutý parametr Konfigurace fakturace | Parametry fakturace | Fakturace z více dokladů | Při fakturaci z více PO, výdejek nebo zál. faktur rozlišovat objednávajícího i kon. příjemce, musí být stejné ID na vybraných zakázkách
5.pokud není zapnutý parametr Fakturace | Různí koneční příjemci do jedné faktury v zakázkové řadě, nesmí se lišit ani IČ ani ID konečného příjemce
6.musí být stejné hledisko, vlastní DIČ a režim OSS
7.nesmí být zapnutý parametr Fakturace | Zakázky členit do samostatných faktur v zakázkové řadě

Část dialogového okna Konfigurace fakturace | Parametry fakturace

Dialogové okno zakázkové řady s parametry pro fakturaci

Vytvořit fakt. údaj

Na dialogové okně fakturace jsou umístěna dvě tlačítka pro vytvoření fakt. údaje (nad výdejkami a realizovanými výkony). Tyto tlačítka umožní z označených záznamů vytvořit fakturační údaj stejně, jako je tomu na dialogu projektu

Změnit cenu

Tlačítko umožňuje pro vybrané realizované výkony změnit jednotkovou prodejní cenu. Po provedení této akce budou změněné záznamy obsahovat informaci o tom, že došlo k ruční úpravě ceny.

Návaznosti

Evidence projektů

Evidence výkonů

Fakturační údaje projektu

Výdej na projekt