Prodejní pokladna

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis a nastavení

periferie

 

Umístění

Evidence prodejních pokladen je umístěna v hlavním menu Prodejní pokladny | Pokladny:

Umístění v menu

 

Prohlížeč prodejních pokladen obsahuje kromě identifikace pokladny i aktuálně otevřenou směnu, jméno přihlášeného pracovníka a aktuální hotovost na pokladně.

Prohlížeč prodejních pokladen

 

Popis a nastavení

Prodejní pokladny slouží k prodeji zboží s platbou v hotovosti nebo platební kartou.

Každé prodejní pokladně odpovídá účetní (fakturační) řada definovaná jako uskutečněné plnění s fakturací rekapitulací se základním účtem nastaveným pro platbu v hotovosti (= "peníze v pokladně").

Na pokladně se mimo jiné definuje sklad a pohyb pro vyskladnění zboží, účty pro účtování tržeb, odvedené hotovosti, příp. přijatých záloh a pro platbu kartou.

 

Základní nastavení prodejní pokladny

 

Nastavení parametrů pokladny:

účetní kniha, pokladna (= účetní řada) - pokladna odpovídá účetní (fakturační) řadě
sklad - sklad pro vyskladnění zboží (v případě, že se nemá používat cenový systém dle nastavení v účetní řadě, tak se jedná i o sklad pro cenový systém)
pohyb pro vyskladnění - pohyb, který se použije při vyskladnění prodaných položek ze skladu
důvod vrácení - vazba na číselník důvodů vrácení zboží, který obsahuje popis důvodu vrácení, pohyb pro zaskladnění vráceného zboží a (nepovinně) i sklad pro zaskladnění (v případě, že se má zaskladňovat na jiný sklad, než je sklad, ze kterého se vyskladňuje při prodeji na pokladně)
letiště - tento typ pokladny umožňuje prodej bez DPH zákazníkům s letenkou s cílovou destinací mimo EU
výnosový účet (ZD) - výnosový účet při účtování tržby
výnosový účet dle druhu skladových položek - umožňuje při účtování tržby použít výnosový účet dle druhu skladových položek (týká se položek "prodej zboží" a "vrácení zboží")
výnosový účet dle služeb - umožňuje při účtování tržby použít výnosový účet dle služeb pro hledisko "Tuzemsko" (týká se položek "služba")

 Příklad zaúčtování výnosů dle služeb

účet odvedené hotovosti - účet pro účtování odvedené hotovosti (používá se jak pro výběr hotovosti z pokladny, tak pro vklad hotovosti), obvykle se jedná o likvidační účet peněz na cestě (261)
přeúčtování odvedené hotovosti - v případě, že je nastavena účetní řada pro přeúčtování odvedené hotovosti do jiné pokladny, při účtování tržby se automaticky vytvoří nový účetní doklad v dané účetní řadě, ve kterém se přeúčtuje odvedená hotovost z účtu odvedené hotovosti (obvykle se jedná o likvidační účet peněz na cestě - 261) na základní účet této jiné pokladny
účet přijatých záloh - účet pro účtování přijatých záloh (používá se i při vyúčtování zaplacených záloh na pokladně)
členění (středisko, činnost, zakázka, další) - nepovinné nastavení členění pro účtování
doklady s DIČ nad 10.000 Kč - pro vystavené daňové doklady na prodejní pokladně odběratelům s DIČ a částkou nad 10.000 Kč je po 1.1.2016 nutné kvůli kontrolnímu hlášení vygenerovat tzv. "evidenční faktury" (v parametrech pokladny je nutné nastavit vazbu na účetní řadu těchto evidenčních faktur - s fakturací z rekapitulace); evidenční faktury se generují automaticky při ukončení směny (chybějící doklady z počátku roku 2016 je možné vygenerovat ručně pomocí tlačítka "Doplnit chybějící doklady")
platba kartou (IČ, ID, účet) - nastavení obchodního partnera a účtu, na který se budou účtovat platby pomocí platebních karet
počet kopií - počet kopií automatického tisku účtenky (netýká se tisku na fiskální tiskárně, fiskálním modulu, ani registrační pokladně)
formulář účtenky - formulář pro tisk účtenky (netýká se tisku na fiskální tiskárně, fiskálním modulu, ani registrační pokladně) - pokud není nastaveno, použije se formulář nastavený v globálních parametrech fakturace
vycházet z prodejní ceny s DPH - určuje, zda se při výpočtu ceny položek vychází z prodejní ceny bez DPH nebo včetně  DPH (u reg. pokladny se vychází vždy z ceny s DPH) - nastavení má vliv na výpočet DPH v případě zaokrouhlování koeficientu určeného pro výpočet DPH
cenový systém použít dle nastavení v účetní řadě - pokud je zaškrtnuto, použije se cenový systém nastavený v odpovídající účetní řadě, v opačném případě se použije cenový systém dle skladu pro vyskladnění
zobrazovat cenu dle cenového systému - pokud je zaškrtnuto, zobrazuje se v seznamu položek určených k prodeji na pokladně kromě základní prodejní ceny i prodejní cena dle použitého cenového systému
počítat cenu dle cenového systému pro každou položku matice zvlášť - pokud není zaškrtnuto, použije se pro položky matice cena vypočtená pro hlavičku matice
nabízet při prodeji položky matice - pokud není zaškrtnuto, nabízejí se v seznamu položek určených k prodeji pouze hlavičky matic a bezrozměrné položky
vyskladňovat po každém dokladu - určuje, zda se zboží vyskladňuje okamžitě po každém pokladním dokladu nebo až hromadně při uzavření směny
sériová čísla vybírat ručně - pokud je zaškrtnuto, sériová čísla vydávaných položek lze vybírat ručně, jinak se výběr sériových čísel určených k výdeji provádí automaticky (pole je přístupné pouze v případě, že je nastaveno vyskladňování po každém pokladním dokladu)
zobrazovat množství k výdeji - pokud je zaškrtnuto, zobrazuje se v seznamu položek k prodeji (i prodaných položek) informace o zbývajícím množství k výdeji (při vyskladňování zboží až při uzavření směny nemusí množství k výdeji odpovídat skutečnosti)
přihlášení více uživatelů pod stejným účtem - nastavení umožňuje více uživatelům používat jeden společný účet pro přihlášení se do směny, přičemž každý jednotlivý uživatel se před založením nového pokladního dokladu identifikuje vlastním přihlašovacím kódem, který odpovídá čárovému kódu uživatele (v nastavení kontaktů vlastní firmy)
zakázat prodej v jiném měsíci, než je měsíc založení směny - pokud je zaškrtnuto, nedovolí systém prodávat ve směně, která byla založena ve starším měsíci, než je aktuální - směnu je nutné ukončit a založit novou
zadávat prodávané množství po výběru položky k prodeji - okamžitě po výběru položky k prodeji (ručně nebo čtečkou) se nabídne dialog pro zadání prodávaného množství (bez nutnosti použití tlačítka "Insert")

 

Vratky lze zaskladňovat:

příjemkou
předpříjemkou

 

Rušit prodané položky (pomocí funkce DELETE) lze jako:

storno položek - položky dokladu se označí jako stornované
odstranění položek - položky se z dokladu fyzicky odstraní

 

Možnosti kontroly množství k výdeji u prodávaných položek:

nekontrolovat - množství k výdeji se nekontroluje (např. při vyskladňování až při uzavření směny)
upozorňovat na nedostatek množství - při nedostatku množství k výdeji se zobrazí upozorňující hláška, položku nicméně lze prodat
nedovolit výdej do mínusu - toto nastavení má smysl jenom pro vyskladňování po každém dokladu

 

U prodaných položek lze povolit ruční změnu těchto hodnot:

množství
cena
název

 

V hlavičce pokladního dokladu lze automaticky přednastavovat zákazníka:

buďto z předchozího dokladu
nebo přímo přednastaveným obchodním partnerem

 

Periferie

Tlačítkem F3 lze nastavit periferie připojené k prodejní pokladně:

 

Periferie:

čtečka čárových kódů
zákaznický displej
pokladní zásuvka
fiskální tiskárna nebo fiskální modul
platební terminál České spořitelny (připojení přes sériový port, vyžaduje přítomnost pluginu CSPlatTerm.bpl)
platební terminál s komunikačním protokolem GPE (připojení přes TCP/IP, vyžaduje přítomnost pluginu GPEPlatTerm.bpl)

 

V případě připojení přes RDP se doporučuje nastavit sdílený parametr CRM a skladů pro periodické testování funkčnosti virtuálních sériových portů, kterým lze řešit případné výpadky RDP.

 

Způsob testování funkčnosti sériových portů se následně zpřístupní v nastavení periferií pokladny:

 

U každé periferie lze nastavit, zda se má daný port testovat přímo, příp. zda se má testování navázat na funkčnost jiného portu.

 

Související témata

Nastavení čtečky čárových kódů

Zobrazení ceny nákupu na displej

Platební terminál s komunikačním protokolem GPE

Komunikace s pokladní zásuvkou