Plánování zdrojů projektu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

Použití funkce

Funkce slouží pro naplánování zdrojů použitých v plánovaných výkonech projektu (příp. jednotlivých částech projektu). Využijí ji projektoví manažeři, kteří potřebují přidělit jednotlivé úkoly projektu konkrétním pracovníkům (zdrojům), případně vyčlenit konkrétní zdroje (skupiny zdrojů) pro provedení těchto úkolů.

Funkce je přístupná na dialogovém okně prvku projektu na záložce Výkony, podzáložce Plánované (viz obr. 1)

Obr. 1 Plánované výkony projektu

Popis funkce

Vlastní zaplánování zdroje (skupiny zdrojů) probíhá automaticky v okamžiku pořízení plánovaného výkonu projektu. Pokud je potřeba zaplánování zdroje zaktualizovat (např. plán se dostal do minulosti), je možno spustit algoritmus plánování pro vybrané plánované výkony pomocí tlačítka F4 Přeplánovat

Plánováním zdroje se rozumí promítnutí času výkonu do plánovací tabule. Vychází se z kapacitního kalendáře příslušného zdroje a do plánovací tabule se zapíše vytížení pro daný den a směnu plánovaného zdroje.

Pokud je potřeba změnit parametry zaplánování zdroje, je nutno otevřít dialogové okno plánovaného výkonu a tam změnit typ plánu nebo datumy. Po uložení změn se přeplánování spustí automaticky.

V prohlížeči plánovaných výkonů je zobrazeno vytížení daného zdroje pro každý den sledovaného období (na obr. popsáno jako Období pro zobrazení vytížení zdrojů). Pro lepší přehlednost je různým hodnotám vytížení přiřazena různá barva.

Aby program mohl pořizovaný zdroj zaplánovat, potřebuje znát všechny nezbytné údaje. Ty se vyplňují v dialogovém okně plánovaného výkonu (viz obr. 2):

Obr. 2 Dialogové okno plánovaného výkonu

Uživatel má několik možností, jak tento dialog vyplnit:

vyplněním zdroje/pracovníka (vazba na číselník zdrojů z modulu Řízení výroby) nebo skupiny zdrojů/profese umožní následné zaplánování daného výkonu.
vyplněním kódu plánované práce/služby umožní následnou fakturaci daného výkonu (v případě fakturace dle skutečnosti)
v případě, že MJ plánované práce/služby bude časová (tj. v číselníku měrných jednotek bude tato jednotka označena jako časová) a bude vyplněn i zdroj/pracovník, systém zaplánuje daný výkon dle kapacitního kalendáře daného zdroje
pokud je MJ plánované práce/služby časová (v číselníku měrných jednotek je u dané jednotky zaškrtnut patřičný příznak), jsou pro editaci přístupné i údaje v oddíle Plánování. Ty mají následující funkci:
Způsob zaplánování zdroje umožňuje určit, zda se daný zdroj (výkon) bude plánovat dopředně (od daného data dál do budoucnosti), zpětně (od daného data zpět do minulosti) nebo váženě (plánovaný čas se rovnoměrně rozdělí do zadaného časového intervalu)
Zaplánovat od slouží pro dopředné (vážené) plánování daného zdroje (výkonu). Pokud daný datum zůstane nevyplněný, program pro plánování použije počáteční termín projektu
Zaplánovat do slouží pro zpětné (vážené) plánování daného zdroje (výkonu). Pokud daný datum zůstane nevyplněný, program pro plánování použije koncový termín projektu
Při posunutí termínů úlohy posunout i termíny pro zaplánování zdrojů. Tento zaškrtávací parametr rozhoduje o tom, zda při přeplánování daného prvku projektu dojde i k přeplánování daného zdroje (výkonu). Pokud ano, program zjistí posunutí prvku projektu a o stejný časový úsek posune i zaplánovaný zdroj (výkon)

V záložce Vazby je umístěn prohlížeč naplánovaných operací, ve kterém je zobrazeno rozvržení plánovaného výkonu do jednotlivých dnů (resp. směn) použitého zdroje. Zároveň lze vidět i to, kolik času již bylo vykázáno na realizovaných výkonech a kolik ještě zbývá (sloupec Zbývá výkonu).

Současně je zde umístěn i prohlížeč Realizovaných výkonů, ve kterém jsou zobrazeny realizované výkony vážící se k danému plánovanému výkonu.

Obr. 3 Vazby na plán operací a realizované výkony

Všechny plánované výkony jsou přehledně zobrazeny v prohlížeči Plánované výkony (obr. 4), který otevřete stejnojmennou položkou menu:

Obr. 4 Prohlížeč plánovaných výkonů

V tomto prohlížeči jsou ve sloupci Zaplánováno do červeně zvýrazněny ty výkony, které jsou již po termínu (porovnání mezi plánovaným ukončením výkonu a aktuálním datumem).

Ve sloupci Zbývá jsou červeně zvýrazněny ty výkony, které doposud nebyly realizovány (tzn., že zbývající množství je větší než 0)

Omezení, podmínky provozu

Aby program mohl zaplánovat pořízené zdroje, je nezbytně nutné, aby tyto zdroje měly vyplněn kapacitní kalendář

Libovolný zdroj lze na daný prvek projektu plánovat vícekrát - tzn., že lze mít zdroj např. pro 1. týden projektu a pak třeba pro poslední.

Návaznosti

Tip 1: předčasné odhlášení plánovaného výkonu

V případě, že plánovaný výkon již byl proveden aniž by na něj byly vykázány realizované výkony v plánovaném rozsahu (např. práce se stihla dříve, nebo byla přerušena), je možno označit daný plánovaný výkon jako realizovaný. Tím dojde k uvolnění zablokované kapacity daného zdroje.

Tip 2: přiřazení realizovaného výkonu k plánovanému výkonu

Aby program při vykázání realizovaného výkonu věděl, kterému zdroji má uvolnit kapacitu, je nutno vytvořit vazbu mezi plánovaným a realizovaným výkonem. Pro vytvoření takové vazby musí být splněny následující podmínky:

1. V řadě projektů musí být nastaven parametr Automatické párování realizovaných výkonů s plánem (viz obr. 5)

Obr. 5 Dialogové okno řady projektu s parametrem párování výkonů

2. Realizovaný výkon musí být na stejný zdroj (nebo na zdroj patřící do skupiny zdrojů) jako plánovaný výkon

3. V případě zaškrtnutého parametru Párovat dle kódu služby musí být realizovaný výkon na stejnou práci/službu jako plánovaný výkon (nevyplněná práce/služba je považována také za hodnotu)

Program pak postupuje tak, že pokud při pořizování realizovaného výkonu zjistí, že v plánovaných výkonech na stejném prvku projektu existuje právě jeden záznam splňující požadované podmínky, vytvoří vazbu automaticky (uživatele se na nic nedotazuje).
Pokud ale zjistí, že v plánovaných výkonech takovýchto záznamů existuje více, nechá při ukládání dialogu realizovaného výkonu uživatele vybrat, se kterým plánovaným výkonem má pořizovaný realizovaný výkon svázat.

V realizovaném výkonu je možno vazbu případně změnit (viz obr. 6)

Obr. 6 Dialogové okno realizovaného výkonu s vazbou na plánovaný výkon

Související témata

Rozvržení projektu

Evidence výkonů

Nastavení kalendáře