Parametry CRM

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

parametry fakturace

parametry CRM a skladů

Umístění

Funkce nastavení parametrů CRM je umístěna v menu:

Konfigurace | Konfigurace CRM a skladů
Konfigurace | Konfigurace fakturace

 

Umístění funkce

 

Popis funkce

Podle nastavených parametrů program pracuje a komunikuje s uživatelem. Nastavení parametrů by mělo předcházet samotné práci s modulem CRM.

Parametry mohou ovlivňovat jednotlivé výpočty, nebo slouží ke zjednodušení práce se stále se opakujícími funkcemi, případně slouží pro implicitní nastavení v jednotlivých evidencích.

 

Parametry fakturace

Zadání parametrů

 

Základní parametry

Při účtování používat členění z hlavičky - týká se účtování dle fakturačních položek (pokud není nastaveno, použije se členění uvedené u položek - účtování je navíc ovlivněno i nastavením účtů a souvztažností)
Variabilní symbol zadávat ručně  - pokud není nastaveno, variabilní symbol se generuje automaticky dle řady a čísla dokladu
Při tuzemské fakturaci rekapitulací umožnit ruční zadání DPH
Neupozorňovat na DUZP, které je vzhledem k aktuálnímu datu v budoucnosti
Měsíc DPH je vždy shodný s měsícem přihlášení - pokud je nastaveno, není možné ručně vystavit doklad, kde by měsíc DPH neodpovídal měsíci přihlášení
Kurzy dle datumu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) - pokud není nastaveno, použijí se kurzy dle datumu případu dokladu
Splatnost počítat od datumu vystavení faktury - pokud není nastaveno, počítá se splatnost od DUZP
Dny splatnosti - přednastavený počet dnů splatnosti
Při fakturaci v cizí měně tisknout i tuzemskou měnu
Pro hlediska "Vývoz" a "EU-zboží..." automaticky nastavovat "Vycházet z ceny s DPH" - platí pro hlediska "Vývoz", "EU-zboží a služby", "EU-zboží prostřední osoba" a "EU-prodej dopravního prostředku
Automaticky vyplňovat částky vývozu u dokladů s hlediskem "Vývoz"
Automaticky vyplňovat UUID u nově pořizovaných dokladů uskutečněného plnění
Neumožnit na faktuře použít vyšší zálohu, než je zbývající částka zálohy - pokud není nastaveno, je uživatel na případné použití vyšší zálohy upozorněn kontrolním dotazem
Neumožnit na faktuře použít vyšší zálohu, než je zbývající částka k úhradě - pokud není nastaveno, je uživatel na případné použití vyšší zálohy upozorněn kontrolním dotazem
Zdaněné zálohy používat jen do výše jednotlivých sazeb DPH na faktuře - hodnota parametru se přednastaví na dialogu pro použití zálohy (s možností ruční změny)
Při fakturaci "factoringovým" zákazníkům nabízet pouze vybrané fakturační řady - týká se fakturačních řad s nastaveným parametrem "Používat při fakturaci factoringovým zákazníkům"
Neupozorňovat na nevyplněnou sazbu DPH u příjemce plnění pro stavební a montážní práce u hlediska "Tuzemsko (reverse-charge)"
Částku vzniklou zaokrouhlením celkové úhrady při výpočtu DPH "shora" při platbě v hotovosti nezahrnovat do základu daně (platí od 1.10.2019) - pokud je nastaveno, zaokrouhlení celkové úhrady se nezahrne do ZD ani DPH, ale účtuje se samostatně

 

Fakturace z výdejek

Při fakturaci z výdejek umožnit změnit pohyb - parametr umožňuje změnit pohyb uvedený u položek výdejek, příp. předvýdejek
Při fakturaci z výdejek nastavit datum případu i DUZP dle datumu případu výdejky - parametr se netýká fakturace spotřebovaného materiálu dle součástí zakázek

 - pokud je nastaveno, zpřístupní se následující parametr:

oPři fakturaci z výdejek nastavit datum vystavení dle datumu případu výdejky

 - pokud není nastaveno, zpřístupní se následující parametry:

oPři fakturaci z 1 výdejky nastavit DUZP dle datumu případu výdejky - pokud není nastaveno, nastaví se DUZP dle aktuálního datumu
oPři fakturaci z více výdejek nastavit DUZP na aktuální datum - pokud není nastaveno, nastaví se DUZP dle datumu případu poslední výdejky
Při fakturaci z výdejek přebírat kurz cizí měny - pokud není nastaveno, nastaví se kurz vždy dle datumu případu, resp. DUZP (viz nastavení parametru "Kurzy dle datumu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)")
oPři fakturaci z více výdejek použít kurz z poslední výdejky
Při fakturaci z více výdejek s vratkou generovat samostatné faktury - pokud není nastaveno, nelze zaručit, že se na fakturách nebudou kombinovat sazby DPH z různých období - uživatel pak přebírá plnou zodpovědnost za výběr výdejek k fakturaci
Vratky dobropisovat jako klasické položky výdejky (bez vazby na původní DUZP) - pokud není nastaveno, nebudou se vratky dobropisovat s původní sazbou DPH, ale s aktuálně platnou (uživatel přebírá plnou zodpovědnost za toto nastavení)

 

Fakturace z více dokladů

Fakturace z více přijatých objednávek (PO) vždy 1:1 - pokud není nastaveno, grupují se objednávky při fakturaci dle následujících parametrů:
onáhrada reklamace (ano/ne)
oměna
osplatnost
oodběratel (komu fakturovat)
oobjednávající a konečný příjemce (viz následující parametr)
ohledisko dokladu
ovlastní DIČ
orežim OSS (One-Stop-Shop)
obonusová karta/předplacená karta/karta IBOD
Při fakturaci z více PO, výdejek nebo zálohových faktur rozlišovat objednávajícího i konečného příjemce - pokud není nastaveno, rozlišují se jenom pobočky odběratele "komu fakturovat"
Při fakturaci z více zálohových faktur rozlišovat variabilní symboly
Při fakturaci z PO nebo výdejek upozorňovat na neaktuální měsíc
Při dobropisování z více příjemek nastavit DUZP na aktuální datum - pokud není nastaveno, nastaví se DUZP dle datumu případu poslední příjemky

 

Zaokrouhlení

ZD (domácí měna) - způsob zaokrouhlení základů daně v domácí měně
DPH (domácí měna) - způsob zaokrouhlení DPH v domácí měně
Celková částka (domácí měna) - způsob zaokrouhlení celkové částky u faktur v domácí měně
Celková částka (cizí měna) - způsob zaokrouhlení celkové částky u faktur v cizí měně

 

Fakturační položky

Výchozí sazba DPH - přednastavená hodnota sazby DPH na fakturačních položkách
Způsob automatického řazení fakturačních položek (ORDER BY) - nastavení způsobu řazení položek ve fakturační řadě má vyšší prioritu
oNeprovádět automatické řazení při úpravě faktury nebo po ručním seřazení
Nabízet číselník pohybů při ručním pořizování faktury
Neupozorňovat na nulovou cenu ručně pořizovaných fakturačních položek
Po fakturaci zboží automaticky aktualizovat číselník odběratelů - pokud je nastaveno, uloží se po fakturaci zboží daný odběratel do číselníku odběratelů daného zboží
Při nedostatku množství pro vyskladnění použít předvýdejku - pokud není nastaveno a neexistuje dostatek množství pro vyskladnění dané položky, skončí vyskladnění chybou(týká se i vyskladňování faktur s vazbou na přijaté objednávky)
Označení SNC - označení smluvního navýšení ceny týkajícího se recyklačního příspěvku (RP) při tisku faktur v záhlaví sestav
Text o SNC v souvislosti s problematikou elektroodpadů - upřesňující text týkající se SNC (RP)

 

Další parametry

Skript realizující elektronické odesílání - nastavení skriptu, kterým se realizuje elektronické odesílání faktur (ve formátu PDF a/nebo ISDOC - dle nastavení obchodního partnera)
Osoba odpovědná za vyhotovení faktury - tiskne se na formuláři faktury v případě, že odpovědná osoba není nastavená přímo na faktuře

 

Názvy dokladů při tisku změnit na...

- umožňuje nastavit názvy jednotlivých typů dokladů pro tisk v jazyce odběratele:

Názvy dokladů při tisku v cizím jazyce

 

Parametry CRM a skladů

viz Parametry CRM a skladů

 

Související témata

Parametry účetnictví

Parametry CRM a skladů

Parametry výroby