Nastavení časových závislostí

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

Použití funkce

Funkce slouží k nastavení vzájemných časových závislostí jednotlivých prvků projektu. S výhodou se využije v době přípravy projektu, kdy se ještě přesně neví konkrétní termín realizace, ale kdy již je známo pořadí prvků projektu tak, jak budou po sobě následovat.

Časové vazby lze nastavit přímo u konkrétního prvku projektu v záložce Parametry, vazby (obr. 1) nebo v plánu projektu (nad prohlížečem projektů) (obr. 2 a 3)

obr. 1

 

Časové vazby ve formuláři projektu jsou zobrazeny formou detailního seznamu, ve kterém jsou uloženy odkazy na konkrétní prvky projektů (viz obr. 1), v tabulkovém zobrazení je použito odlišné zobrazení - předchůdci jsou identifikováni číslem řádku (viz obr. 3).

obr. 2

obr. 3

Popis funkce

Časová vazba je dána předchůdcem, typem vazby a posunutím oproti předchůdci

Obr. 4 Dialogové okno vazby na předchůdce

Typ vazby určuje, jakým způsobem je daný prvek navázaný na předchůdce. Existují 4 možnosti:

- SS (start-start) ... počátek daného prvku závisí na plánovaném počátku předchůdce

- SF (start-final) ... počátek daného prvku závisí na plánovaném konci předchůdce

- FS (final-start) ... konec daného prvku závisí na plánovaném počátku předchůdce

- FF (final-final) ... konec daného prvku závisí na plánovaném konci předchůdce

Posunutí ... kladná hodnota znamená zpoždění oproti předchůdci, záporná uspíšení
MJ posunutí ... velikost posunutí může být vyjádřena v sekundách, minutách, hodinách, dnech, týdnech, měsících případně letech

Časové vazby na předchůdce je možno kombinovat (tzn., že daný prvek projektu může časově záviset na jednom nebo více předchůdcích). Program se pak snaží stanovit termín prvku tak, aby vyhověl všech požadavkům. V případě, že to není možné (kombinace vazeb je stanovena nerealisticky), program vypíše chybovou hlášku.

Omezení, podmínky provozu

Vytváření časových závislostí mezi prvky projektu není omezeno pouze daným projektem. Prvek jednoho projektu je možno časově navázat na libovolný prvek jiného projektu

Návaznosti

Pokud je nějaký termín prvku projektu časově závislý na nějakém předchůdci, pak není možno tuto hodnotu měnit.

Příklad vazby

Mějme prvky projektu A a B. Mezi prvky je vazba typu SS (start-start). V takovém případě je u prvku B nepřístupný plánovaný termín počátku, protože ten je vždy dopočítán v závislosti na hodnotě plánovaného termínu počátku prvku A.

 

Související témata

Evidence projektů