iBOD

Top  Previous  Next

Seznam témat:

nastavení

ibody za nákup

použití karty

nákup za získané ibody

hromadné přičtení ibodů za nákup

Nastavení

Systém typu "iBOD" umožňuje evidovat použité iBOD karty, načítat bonusové body (ibody) a následně získané ibody použít při platbě.

V nastavení iBODu je nutné zadat unikátní ID partnera (tzv. PartnerID).

Systém typu "iBOD"

 

Zisk ibodů za nákup

Nákupem lze na iBOD kartu načítat ibody, které lze následně použít pro nákup vybraných položek.

Parametry pro načítání bodů za nákup iBOD kartou

 

V systému je nutné nastavit tyto parametry:

způsob výpočtu ibodů získaných za nákup:

  - dle celkového nákupu

  - dle položek pokladního dokladu

  - kombinovaně (dle celkového nákupu i dle položek dokladu)

počet získaných ibodů za celkový nákup:

  - počet ibodů a částka, za kterou je lze získat

  - ID skupiny pravidel pro výpočet získaných ibodů (tzv. RuleID)

expirace ibodů (v měsících)

 

Seznam položek, za nákup kterých lze získat ibody, se zadává na záložce "Body za nákup".

Seznam položek, za nákup kterých lze získat ibody

 

Je nutné zadat počet ibodů, zda je lze získat za každou nakoupenou položku nebo za konkrétní cenu nakoupené položky a ID skupiny pravidel (RuleID).

Nastavení zisku bodů za jednotlivou nakoupenou položku

Nastavení zisku ibodů dle ceny nakoupené položky

 

Použití iBOD karty při prodeji na pokladně

Pro použití iBOD karty na prodejní pokladně je nutné ji nejdříve načíst pomocí "F6 Bonusová karta".

Načtení kódu iBOD karty

 

Následně se zjistí stav ibodů na kartě, přičemž se tato informace zobrazí na dialogu pokladního prodeje.

Stav ibodů na načtené iBOD kartě

 

Nákup za ibody

Ibody z načtené karty lze použít na dialogu "kombinované platby" (po stisku F3).

 

Zde se zobrazí informace o počtu ibodů, které jsou na načtené kartě k dispozici a lze je využít k platbě.

Stiskem "F12 Body" lze ibody z karty použít pro platbu za položky (po zadání PINu).

Body na načtené iBOD kartě, zadání PINu pro platbu (kombinovaná platba)

 

Dle parametrů iBOD karty se nabídne seznam možných plateb pomocí ibodů.

Vždy se jedná o dvojici "cena-body", tj. jakou částku lze zaplatit za kolik ibodů.

Seznam možných plateb pomocí ibodů

 

Po výběru platby se z karty odečte odpovídající počet ibodů, zaeviduje se počet uplatněných ibodů na dokladu a do položek dokladu se vloží položka typu "Sleva" s kódem *PLATBA IBOD*.

Stav ibodů na kartě po jejich uplatnění při platbě

Položka dokladu s uplatněnými ibody při platbě

 

Po zaplacení a uložení dokladu dojde k odeslání odpovídajících transakcí na server iBOD systému za účelem výpočtu ibodů získaných za provedený nákup dle uložených pravidel a jejich uložení na iBOD kartu.

 

Hromadné přičtení ibodů za nákup na pokladně z nezpracovaných transakcí

V případě, že se některé iBOD transakce nepodaří zpracovat, lze je na server iBOD systému odeslat dodatečně (hromadně), a to pomocí funkce "PricteniIBODuPokl", kterou lze volat ve skriptech.

Tato funkce prochází všechny doposud nezpracované iBOD transakce z pokladních dokladů (u kterých nebylo provedeno připsání bodů za nákup iBOD kartou). Pro každý takový pokladní doklad pak znovu odešle odpovídající transakce na server iBOD systému.

Funkce pro dodatečné odeslání nezpracovaných iBOD transakcí

 

Pro vytvoření plánované události pro přičítání bodů za nákup na pokladnách je nutné vytvořit skript, který bude volat uvedenou funkci a tento skript pak zavolat v dané události.

Plánovaná událost pro dodatečné odeslání nezpracovaných iBOD transakcí

 

Související témata

Bonusové a poukázkové systémy

Prodejní pokladna

Prodej přes pokladnu