Hlídání kreditů, dlužníci

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

funkce pro zjišťování dlužníků

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Nastavení hlídání kreditů je umístěno ve formuláři obchodních partnerů v záložce Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky na dialogu obchodního partnera

 

Popis funkce

Funkce slouží k hlídání kreditů obchodních partnerů a upozorňování na dlužníky při pořizování přijatých objednávek, výdejek a faktur a při prodeji na prodejní pokladně.

 

To, zda je obchodní partner dlužníkem, se zjišťuje:

kontrolou stavu pohledávek (za dané IČ) s ohledem na případný povolený kredit uvedený u hlavní firmy partnera
kontrolou existence pohledávek po splatnosti (s tolerancí definovanou u hlavní firmy)

 

Pokud není zaškrtnutý parametr "Kontrolovat kredit", systém se tváří, jako by měl obchodní partner neomezený kredit.

 

Ve sdílených parametrech CRM a skladů lze nastavit upozorňování uživatelů na dlužníky při pořizování přijatých objednávek, výdejek a vydaných faktur a při prodeji na prodejní pokladně.

 

Kombinací nastavení jednotlivých parametrů lze do pohledávek zahrnout navíc:

nevyexpedované množství z nefakturovaných položek přijatých objednávek a nefakturované práce/služby (z PO ve stavu "Objednávka", "Potvrzená" nebo "Rozpracovaná")
nefakturované položky výdejek (příp. jenom nefakturované položky výdejek bez hlavičkové vazby na fakturu)

 

Dlužníkem může být firma, která buďto sumou všech pohledávek překročila povolený limit, nebo má jakoukoliv pohledávku po splatnosti (s ohledem na případnou toleranci splatnosti, která stanoví počet dní po splatnosti, kdy se pohledávka ještě nepovažuje za neuhrazenou po splatnosti).

 

Při zapnutém parametru "Vyžadovat potvrzení informace o dlužníkovi stiskem OK" musí uživatel potvrdit zobrazenou informaci pomocí tlačítka OK (tlačítko Storno je v tomto případě nefunkční).

 resp.

 

Při vypnutém parametru se zobrazí jenom informativní hlášky:

 resp.

 

Nastavením parametru "Kontrolovat oprávnění pro práci s dlužníky" lze omezit práci uživatelů s dlužníky využitím speciálních oprávnění/restrikcí:

oDebtorPObj - uživatel může převzít objednávku od dlužníka (neautorizovaný uživatel může od dlužníka pouze zaznamenat poptávku, nesmí měnit stav na jiný, rezervovat, ani měnit IČ)
oUpdPObjStavD - uživatel nesmí měnit stav přijaté objednávky, pokud je objednávající dlužníkem (restrikce platí i v případě, že má uživatel přiděleno oprávnění přebírat objednávky od dlužníků "oDebtorPObj")
oDebtorVydej - uživatel může vystavit výdejku dlužníkovi ručně (neautorizovaný uživatel nemůže u již existujících výdejek měnit IČ dlužníka na jiné)
oDebtorFakt - uživatel může vystavit fakturu dlužníkovi ručně (neautorizovaný uživatel nemůže u již existujících faktur měnit IČ dlužníka na jiné)
oDebtorPokl - uživatel může prodávat na prodejní pokladně dlužníkovi

 

Uživatelé bez uvedených oprávnění nemůžou tedy dlužníkovi ručně vystavovat odpovídající doklady (objednávky, výdejky, faktury), příp. mu prodávat na prodejní pokladně.

 

Zapnutím parametru "Kontrolovat oprávnění i při automatické tvorbě dokladů" lze navíc omezit i tvorbu přijatých objednávek, výdejek a faktur z jiných dokladů:

kopie přijaté objednávky
tvorba přijaté objednávky z obchodní příležitosti
tvorba přijaté objednávky z nabídky
kopie výdejky
vyskladnění přijaté objednávky (netýká se převodu rezervací mezi sklady)
expedování rezervací v plánu doprav převodem na jiný sklad
tvorba výdejky z příjemky
vyskladnění faktury
vystavení opravného daňového dokladu (i vrubopisu/dobropisu) nebo vratky daně k původnímu daňovému dokladu
fakturace dle zálohové faktury
fakturace dle projektu
fakturace zakázky
fakturace součástí zakázky
fakturace přijaté objednávky
fakturace výdejky
fakturace dle půjčovny
dobropisování příjemky

 

Uživatelé bez všech uvedených oprávnění zároveň nemůžou měnit kredity u obchodních partnerů.

 

Parametr "Při kontrole oprávnění zohledňovat i vytvářený doklad (PO, V, VF)" umožňuje zohledňovat při kontrole oprávnění pro práci s dlužníky i aktuálně vytvářený doklad (týká se to přijaté objednávky, výdejky a faktury). V tomto případě se po každé změně (viz níže) znovu kontroluje, zda obchodní partner není dlužníkem a pokud je, tak i to, zda má uživatel patřičné oprávnění pro vystavení daného typu dokladu dlužníkovi.

Oblasti a akce, kdy dochází ke kontrole oprávnění i v aktuálním dokladu:

1.Přijatá objednávka
přidání položky objednávky
odstranění položky objednávky
změna potvrzeného množství, ceny, sazby DPH nebo parametru "fakturovat" na položce objednávky
přidání předpokládané služby
odstranění předpokládané služby
změna množství, ceny nebo parametru "fakturovat" u předpokládané služby
přidání realizované služby
odstranění realizované služby
změna množství, ceny nebo parametru "fakturovat" u realizované služby
změna stavu objednávky
2.Výdejka
přidání položky výdejky
odstranění položky výdejky
změna množství, ceny, sazby DPH nebo parametru "fakturovat" na položce výdejky
přidání vratky
odstranění vratky
změna množství, ceny, sazby DPH nebo parametru "fakturovat" na vratce
3.Vystavená faktura (týká se jenom řady "účetních faktur")
přidání fakturační položky
odstranění fakturační položky
změna množství, ceny, spotřební daně, sazby DPH, důvodu osvobození nebo pohybu na fakturační položce
pořízení přirážky/slevy z označených fakturačních položek (z hlavičky faktury)
změna sazby DPH na označených fakturačních položkách (z hlavičky faktury)
změna pohybu na označených fakturačních položkách (z hlavičky faktury)
změna v rekapitulačních částkách

 

U faktury se dlužník zjišťuje dle obchodní bilance, takže se faktura musí po každé změně znovu přeúčtovat, což může zpomalovat práci...

 

V osobních parametrech CRM a skladů lze nastavit, zda se mají dlužníci barevně zvýrazňovat v prohlížeči obchodních partnerů a při výběrech na objednávkách, výdejkách, fakturách a na prodejní pokladně. U zákazníků jejichž pohledávky překročí povolený limit, se podbarví červeně pole ve sloupci "název firmy".

(Výběr obchodního partnera se ale může díky složitějšímu vyhodnocování podstatně zpomalit...)

 

V hlavičce přijaté objednávky, výdejky a faktury se zobrazuje zbývající kredit obchodního partnera v okamžiku pořizování daného dokladu. Hodnota se neobnovuje automaticky, aktuální zbývající kredit lze kdykoliv zjistit pomocí tlačítka "Zbýv. kredit". Pokud je odběratel dlužníkem kvůli pohledávce po splatnosti, kredit se nezobrazí.

 

Funkce pro zjišťování dlužníků

Pro zjištění, zda je daný obchodní partner dlužníkem, lze použít následující funkce:

 

gf_getkredit_dluznik(in @ico ico_)

jedná se o kontrolu stavu pohledávek (za dané IČ) s ohledem na případný povolený kredit uvedený u hlavní firmy partnera
funkce vrací tyto hodnoty:
<0 - firma je dlužníkem (překročený kredit)
=0 - firma (už) nemá další povolený kredit
>0 - firma (ještě) má zbývající povolený kredit
NULL - u firmy se kredit nekontroluje (jde o vlastní firmu nebo platí: gfirmy.kontrkredit = 0)
funkce bere v potaz nastavení ve sdílených parametrech CRM a skladů, zda do pohledávek zahrnout navíc i:
- přijaté objednávky (jenom nevyexpedované množství z nefakturovaných položek)
- výdejky (jenom nefakturované položky, příp. bez hlavičkové vazby na fakturu)
 

 

gf_getposplat_dluznik(in @ico ico_)

jedná se o kontrolu existence pohledávek po splatnosti (s tolerancí definovanou u hlavní firmy)
funkce vrací sumu pohledávek po splatnosti::
<0 - firma je dlužníkem (suma pohledávek po splatnosti)
=0 - firma není dlužníkem (nemá pohledávku po splatnosti)
nastavení parametru "Dlužníkem je i zákazník s pohledávkou po splatnosti" nemá na funkci vliv - ta vždy vrací aktuální sumu pohledávek po splatnosti

 

Funkce lze využít v sestavách, ve variantách prohlížečů apod., přičemž je ale nutné si uvědomit, že vyhodnocování je složité, takže může dojít k určitému zpomalení systému.

 

Omezení, podmínky provozu

Uživatelé bez oprávnění oDebtorPObj, oDebtorVydej, oDebtorFakt a oDebtorPokl nemůžou měnit kredity u obchodních partnerů.

 

Související témata

Evidence firem (včetně  poboček)

Firmy v konkurzu, likvidaci, insolvenci