Sloučení duplicitních obchodních partnerů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce je přístupná v prohlížeči "Obchodní partneři (včetně  poboček)" (v menu CRM (Obchod) | Obchodní partneři).

Umístění prohlížeče "Obchodní partneři (včetně  poboček)"

 

Popis funkce

Funkce slouží ke sloučení duplicitních obchodních partnerů pod jednu hlavičku.

Funkce pro sloučení označených obchodních partnerů nad prohlížečem "Obchodní partneři (včetně  poboček)"

 

Po stisku tlačítka Sloučit označené partnery (Alt+M) se označení obchodní partneři přenesou do speciální dočasné tabulky a zobrazí se v prohlížeči "Sloučení obchodních partnerů" s možností jejich editace, příp. odstranění.

Prohlížeč s obchodními partnery určenými ke sloučení

 

Uživatel pomocí funkce F3 označí jednoho z partnerů jako "správného" - ten se v prohlížeči zvýrazní zeleně.

Pod tohoto partnera budou následně všichni ostatní obchodní partneři sloučeni. Výběr "správného" partnera lze kdykoliv opakovaně změnit.

Zvýraznění "správného" obchodního partnera

 

Po stisku F2 se zobrazí dialog pro zadání způsobu práce s podtabulkami:

bankovní účty
převzít ze "správného" partnera - bankovní účty slučovaných partnerů se budou ignorovat
sloučit - bankovní účty slučovaných partnerů se připojí k účtům "správného" partnera
přiřazení kategorií
převzít ze "správného" partnera - kategorie slučovaných partnerů se budou ignorovat
sloučit - kategorie slučovaných partnerů se připojí ke kategoriím "správného" partnera
převzít ze slučovaných partnerů - kategorie slučovaných partnerů se přiřadí ke "správnému" partnerovi, přičemž původně přiřazené kategorie se u tohoto partnera zruší
rozšiřující parametry
převzít ze "správného" partnera - parametry slučovaných partnerů se budou ignorovat
sloučit, přednost mají parametry ze "správného" partnera - parametry slučovaných partnerů se připojí k parametrům "správného" partnera, přičemž u stejných parametrů zůstanou zachovány původní hodnoty "správného" partnera
sloučit, přednost mají parametry ze slučovaných partnerů - parametry slučovaných partnerů se připojí k parametrům "správného" partnera, přičemž u stejných parametrů se použijí hodnoty z daného slučovaného partnera

 

Způsob práce s podtabulkami během sloučení

 

Stiskem OK se spustí samotná funkce pro sloučení.

 

Během sloučení se provedou tyto akce:

ve všech dokladech a tabulkách s vazbou na IČ a multi ID slučovaných partnerů se vazba změní na IČ a multi ID "správného" partnera:

 - v historii jednání

 - v marketingových akcích

 - v projektech

 - v zakázkách

 - v nabídkách

 - na stálých objednávkách

 - na přijatých objednávkách

 - na vydaných objednávkách

 - v plánu doprav

 - na příjemkách

 - na výdejkách

 - na účetních dokladech

 - na plánovaných dokladech

 - na dokladech uskutečněného plnění

 - v tabulkách mezd, majetku, výroby, půjčovny atd.
...

pokud se slučuje hlavní firma (multi ID = 0) se svojí vlastní pobočkou jako "správným" partnerem (stejné IČ, ale multi ID <> 0), "vymění" si navzájem multi ID (tj. z pobočky se po sloučení stane hlavní firma)
pokud se "správným" partnerem slučuje jiná hlavní firma s pobočkami, přenesou se všechny pobočky včetně  této hlavní firmy ke "správnému" partnerovi jako nové pobočky
v podtabulkách bankovních účtů, přiřazení kategorií a rozšiřujících parametrů u "správného" partnera se provedou požadované změny (sloučení hodnot, převzetí ze "správného" partnera nebo převzetí ze slučovaných partnerů)
k poznámce "správného" partnera se připojí poznámky slučovaných partnerů
do poznámky slučovaných partnerů se vloží informaci o tom, kdy a pod kterého partnera byli sloučeni
slučovaní partneři se označí "Ke smazání" (gfirmy.smazat = 1) a zároveň se u nich zruší parametr "Používat partnera při výběrech obchodních partnerů" (gfirmy.pouz = 0)
provedené sloučení se poznačí do tabulky gfslouceni

 

Výsledek sloučení obchodních partnerů

 

Omezení, podmínky provozu

Sloučení způsobí změny ve všech dokladech a výkazech s vazbou na původní IČ slučovaných obchodních partnerů.
V případě práce na replikační databázi musí mít uživatel oprávnění pro slučování obchodních partnerů na replikačních databázích (oReplMergeFirm).

 

Související odkazy

Evidence firem