Funkce automatického číslování

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Automatické číslování obchodních partnerů lze nastavit ve sdílených parametrech CRM a skladů.

Umístění funkce (nastavení automatického číslování)

 

Popis funkce

Tzv. interní číslo je unikátní kód, kterým lze jednoznačně identifikovat konkrétního obchodního partnera (příp. jeho pobočku).

Interní čísla lze generovat:

automaticky - nastavením parametru "Automaticky vyplňovat interní čísla" (pak mají všechna interní čísla stejný tvar daný prefixem a délkou)
ručně - ručním zadáním přímo na dialogu obchodního partnera (pokud se interní čísla negenerují automaticky)

 

V případě ručního zadávání je možné zadat interní číslo v jakémkoliv tvaru, jediným omezením je délka 15 znaků.

Ruční zadání interního čísla

 

V případě automatického generování systém zjistí stávající maximální interní číslo vyhovující dané masce (tj. prefixu a definované délce) a jako nové interní číslo použije tuto hodnotu zvětšenou o 1. Zároveň tuto hodnotu přednabídne i do pole pro zadání IČ. To je výhodné např. v případě, že se jedná o obchodního partnera bez IČ, které ale musí být vždy vyplněno. Přirozeně lze tuto hodnotu přepsat dle potřeby skutečným IČ.

Přednastavení IČ dle automaticky vygenerovaného interního čísla

Přepsání (zadání) IČ ručně

 

V případě, že je v parametrech nastaveno, že se interní čísla mají generovat automaticky i u poboček obchodních partnerů, vygeneruje se interní číslo pobočky podobně jako u hlavní firmy s tím rozdílem, že IČ je standardně naplněno hodnotou z hlavní firmy.

Automatické generování interního čísla u pobočky

 

V případě, že se u poboček interní čísla nemají generovat automaticky, je pole pro zadání interního čísla prázdné a pro uživatele nepřístupné.

Příklad, kdy se interní čísla u poboček negenerují automaticky

 

Dle interního čísla lze dohledávat např. při výběrech obchodního partnera na dokladech nebo v číselnících. Pomocí masky interního čísla lze rovněž odlišit záznamy importované z externích systémů (v případě, že tyto používají pro generování interních čísel vlastní masku).

Zobrazení interních čísel v číselníku obchodních partnerů

 

Související témata

Evidence firem (včetně  poboček)