Evidence zakázek

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

Umístění

Funkce je umístěna v samostatném oddíle menu CRM | Zakázky:

Umístění zakázkového řízení v menu

Popis funkce

Zakázka slouží k evidenci požadavků na dodání služeb zákazníkovi. Ze zakázky se postupem doby vyvinul "malý projekt". Na zakázku lze plánovat materiál a výkony a následně sledovat skutečně spotřebovaný materiál a realizované výkony.

Dialogové okno zakázky

Fakturace zakázky

O způsobu fakturace zakázky rozhoduje sloupec Fakturační typ, který může nabývat 3 hodnot:

neurčeno ... zakázka se nebude fakturovat
dle plánu ... ze zakázky se budou fakturovat záznamy ve fakturačních údajích určené k fakturaci (musí být zatržen příznak fakturovat)
dle skutečnosti ... ze zakázky se budou fakturovat vydané materiály a realizované výkony určené k fakturaci (opět se zatrženým příznakem fakturovat)

Vlastní fakturaci zakázky lze provést pomocí samostatné funkce (viz návaznosti níže)

Stavy zakázky

Uživateli jsou pro řízení zakázky k dispozici dvě různá pole:

1. Stav uživatelský ... je navázaný na číselník stavů zakázky (samostatný prohlížeč v menu Zakázky)

2. Stav dopočítaný ... je nastavován automaticky systémem dle stavu zpracování jednotlivých částí zakázky (materiál, výkony, fakturace).

Stav zpracování jednotlivých částí zakázky:

0 (nic k realizaci/fakturaci): neexistuje žádný záznam v položkách přijaté objednávky (plánovaných výkonech, fakturačních údajích)

1 (k realizaci/fakturaci): neexistuje žádná výdejka (realizovaný výkon, faktura)

2 (část. realizace/fakturace): existuje výdejka (realizovaný výkon, faktura), ale ne na celé plánované množství

3 (realizováno/vyfakturováno): neexistuje volné množství, na které by šlo ještě vytvořit výdejku (realizovaný výkon, fakturu)

Na základě takto zjištěných částí zakázky se nastavuje dopočítaný stav zakázky takto:

1. jestliže materiál je buď prázdný nebo vydaný a výkony jsou buď prázdné nebo realizované a přitom alespoň materiál nebo výkony obsahují záznam, pak v případě, že fakturační údaje jsou vyfakturované, je dopočítaný stav zakázky vyřízená. Pokud jsou fakturační údaje prázdné, je dopočítaný stav zakázky realizovaná.

2. jestliže je materiál k realizaci nebo část. realizován nebo výkony jsou k realizaci nebo část. realizované a fakturační údaje nejsou kompletně vyfakturované, je dopočítaný stav zakázky rozpracovaná. Pokud ale jsou fakturační údaje kompletně vyfakturované, je dopočítaný stav zakázky vyfakturovaná.

Omezení, podmínky provozu

Aby mohly být zakázky používány jako malý projekt, je potřeba nemít nastaven v řadě zakázky příznak Součásti zakázky

 

Související odkazy

Fakturace zakázek

Evidence výkonů

Evidence materiálů

Evidence oprav

Rozpracovaná výroba u zakázek