Evidence výkonů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

Použití funkce

Funkce slouží pro naplánování požadovaných výkonů na projekt (případně na části projektu) a následně i pro zaznamenání realizovaných výkonů. Pro realizované výkony lze použít připravený schvalovací mechanismus.

Funkce je přístupná na dialogovém okně prvku projektu na záložkách Plán. výkony a Real. výkony

Záložky s plánovanými a realizovanými výkony v dialogovém okně prvku projektu

nebo v menu Projektového řízení v položkách Plánované a Realizované výkony (viz obr. 2)

Umístění výkonů v menu Projektového řízení

Popis funkce

Plánované výkony

Dialogové okno plánovaného výkonu

Identifikace zdroje

- slouží pro výběr zdroje (skupiny zdrojů, profese, pracovníka). Zobrazen je také typ zdroje a jeho prodejní cena

Plánovaná práce/služba

- slouží pro výběr kódu z číselníku služeb

Cenotvorba

- zde jsou uvedeny údaje vztahující se k ceně výkonu. Pravidla pro tvorbu ceny se nastavují v řadě projektu

Plánování

- v tomto oddílu lze nastavit způsob plánování zdrojů

Realizované výkony

Realizované výkony lze pořídit třemi způsoby:

z dialogu prvku projektu na záložce Realizované výkony standardním způsobem (klávesou Insert)
z prohlížeče Plánované výkony. Výběrem požadovaného záznamu se otevře dialog realizovaného výkonu, ve kterém již je nastavena vazba na plánovaný výkon
z prohlížeče Realizované výkony standardním způsobem (klávesou Insert)

Dialogové okno realizovaného výkonu

Rozdělení dialogu do oddílů je obdobné jako u plánovaného výkonu.

Omezení, podmínky provozu

Fakturace realizovaných výkonů

Aby bylo možno realizovaný výkon fakturovat, je potřeba:

mít vyplněný kód realizované práce/služby z číselníku prací a služeb. V číselníku prací a služeb musí být zaškrtnuty parametry Používat v modulech: Projekty, zakázky a Projekty - fakturace výkonu

Dialogové okno číselníku prací a služeb

projekt musí mít fakturační typ dle skutečnosti

pokud má fakturační typ dle plánu, musí být na výkonu zaškrtnut parametr vícepráce (viz dialog realizovaného výkonu výše)
nesmí mít vazbu na fakturační údaj.

Evidování počátku a konce výkonu

Při pořizování realizovaného výkonu lze evidovat čas započetí a ukončení výkonu. Množství je pak vypočteno jako rozdíl mezi těmito časy dle kapacitního kalendáře vybraného zdroje. Pro správnou funkcionalitu je potřeba splnit následující podmínky:
1. vybrat zdroj, který má vyplněn kapacitní kalendář pro zadávané období
2. nevyplňovat MJ anebo vybrat s číselníku časovou MJ
3. kliknutím na přepínač se zobrazí pole pro zadání počátku a konce výkonu

Přepínač na dialogu realizovaného výkonu

Program na základě zadání dvou údajů dopočítá třetí - začátek, konec + množství. Uživatelem zadané údaje jsou černé, dopočítávaný údaj červený.

Odepisování plánovaných výkonů

Detail plánovaných výkonů se zobrazením částečné realizace

Aby bylo možno sledovat zbývající množství plánovaných výkonů, je třeba vytvořit vazbu mezi realizovaným a plánovaným výkonem.

Nejjednodušším způsobem je pomocí klávesové zkratky Shift-F3 (nebo tlačítka Realizovat výkon) otevřít dialog realizovaného výkonu s předvyplněnými údaji z plánovaného výkonu (a s vazbou na tento plánovaný výkon)

Předvyplněné údaje z plánovaného výkonu na dialogu realizovaného výkonu

Vazba realizovaného výkonu na fakturační údaj

Slouží ke zjednodušení (případně zpřehlednění) faktury za projekt. Vytvořením vazby realizovaného výkonu na fakturační údaj dojde k tomu, že ve výsledné faktuře nebude takový výkon figurovat. Takže pokud je na projektu mnoho realizovaných výkonů (příp. výdejek), je možno vytvořit vazbu na fakturační údaj a fakturovat je souhrnně.

Existuje několik způsobů, jak vytvořit vazbu na fakturační údaj. Nejjednoduší je použití tlačítek na záložce realizovaných výkonů.

Buď se může vytvořit zcela nový fakturační údaj (tlačítko F3 Vytvořit fakt. údaj) nebo lze výkon zavazbit do již existujícího fakturačního údaje (tlačítko Ctrl+F3 Vložit do fakt. údaje)

Detail realizovaných výkonů s tlačítky fakturačních údajů

Výkony s vazbou na fakturační údaj jsou označeny ve sloupci a podbarveny červenou barvou

Další možností je vytvořit fakturační údaj z plánovaného výkonu. Při jeho realizaci pak program automaticky vytvoří vazbu i pro takto realizovaný výkon.
Fakturační údaj lze vytvořit i při samotné fakturaci projektu

Dialogové okno fakturace projektu

Poslední možností je otevřít si již existující fakturační údaj a v záložce Vazby si přidat požadovaný výkon (výdejku

Záložka s vazbami na materiál a výkony v dialogovém okně fakturačního údaje

Návaznosti

Schvalování realizovaných výkonů

Mechanismus schvalování realizovaných výkonů nemá žádné návaznosti na ostatní funkce systému. Jedná se o zcela samostatný nástroj, který umožňuje oprávněným osobám schválit nebo neschválit vykázané výkony.

Funkce je umístěna v prohlížeči realizovaných výkonů.

Aby mohl uživatel systému schvalovat výkony, musí mít přiděleno oprávnění oUpdMAkceVykony pro danou projektovou řadu, nebo musí být odpovědnou osobou prvku projektu, do kterého daný výkon patří. Přidělení oprávnění lze, v případě, že máte administrátorská práva, provést volbou menu: Nástroje | Nástroje pro správu | Správce uživatelů přímo pro konkrétního uživatele.

Seznam restrikcí a oprávnění vybraného uživatele

Všechny realizované výkony jsou přehledně zobrazeny u konkrétního zdroje v záložce výkony

Seznam realizovaných výkonů v záložce Výkony v dialogovém okně zdroje

Pokud při pořizování realizované práce vyberete takovou práci, která je typu "Včetně mzdových lístků" (tzn., že jsou na ni navázány nějaké operace) a vyberete zdroj typu "Pracovník", pak systém na pozadí založí mzdové lístky odpovídající navázaným operacím k odpovídajícímu pracovníkovi (viz obr. 11)

Obr. 11 Seznam mzdových lístků navázaných na daný výkon

Tip:

Pokud je vhodné omezit přístupová práva uživatelů tak, že by tito mohli upravovat pouze záznamy, které pořídili, lze použít restrikci oUpdProjVykony. Po jejím přiřazení uživateli program při otevření dialogového okna výkonu kontroluje, zda daný výkon byl vytvořen přihlášeným uživatelem, či nikoliv. Záznam o tom, kdo daný výkon vytvořil, je uložen v tabulce dba.omarkzdroje (dba.omarkvykony) ve sloupci autor.

Související témata

Fakturace projektu

Evidence zdrojů

Výrobní pracovníci