Evidence šablon projektu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

Použití funkce

Funkce slouží pro evidenci šablon projektů. Šablona je datová struktura obsahující podobné údaje jako vlastní projekt. Používá se v případě, kdy je potřeba vytvářet opakovaně podobné projekty. Opakující se údaje se pořídí do šablony a použijí se při vytvoření nového projektu.

Funkce je přístupná z menu projektového řízení volbou Šablony projektů (viz obr. 1)

obr. 1

Popis funkce

Šablony jsou uloženy ve standardním prohlížeči - tzn., že jsou k dispozici všechny běžně používané akce: přidání, smazání a úprava záznamu, filtr, tisk apod.

Prohlížeč šablon projektů

Šablony nejsou, jak je zvykem, členěny do řad, ale jsou jednoznačně identifikovány pořadím (ID) a číslem databáze.

Formulář šablony je koncipován jako hlavička a k ní navázané detailní pohledy.

Dialogové okno šablony projektu

Popis hlavičky:

Název šablony je přístupný pouze v nejvyšší úrovni šablony (tzn. vnoření = 0). U všech dalších prvků šablony je tento název stejný!
Vnoření informuje o hloubce, do jaké jste při tvorbě šablony zanořeni
Vkládat automaticky .. toto zaškrtávací pole je přístupné pouze na vnořených prvcích šablony. Uplatní se pouze při vytváření projektu ze šablony, a to tímto způsobem: pokud je pole zaškrtnuto, označí se daný prvek šablony jako prvek, který bude do projektu vložen (viz obr. 4). Pokud není pole zaškrtnuto, prvek šablony se do projektu nevloží. Toto nastavení lze při vytváření projektu změnit.
Sledovat změny na projektu .. po zatržení budou u projektu vygenerovaného ze šablony evidovány změny formou změnového řízení

Příklad 1: použití zaškrtávacího pole "Vkládat automaticky"

V šabloně Implementace systému Vision ERP na obr. 3 jsou v záložce Plán šablony umístěny 2 prvky: Analýza zákazníkova systému a Převod dat. První prvek má pole Vkládat automaticky zaškrtnuto, druhý ne. Při vytváření projektu ze šablony je pak situace následující: první prvek je zaškrtnut (tzn., že bude použit při tvorbě projektu), druhý ne (viz obr. Generování projektu pomocí šablony).
Zaškrtnutí obou prvků můžete změnit kliknutím myší na příslušný čtvereček.
 
Generování projektu pomocí šablony

Záložka úkoly

V této záložce jsou uloženy šablony úkolů, ze kterých se při vytvoření projektu vygenerují úkoly projektu

Dialogové okno šablony úkolu

Synchronizace s projektem

Pro vygenerování úkolu se v případě, že nejsou vyplněny přednastavené hodnoty, použije zadavatel a garant z projektu. Pokud bude zatrženo, že se má zadavatel i garant brát z projektu, pak program při každé změně garanta/zadavatele na odpovídajícím prvku projektu promítne změněné hodnoty do úkolu.

Stejným způsobem program pracuje i s termínem úkolu. Pro nově vytvořený úkol se použije hodnota posunutí vzhledem k termínu do prvku projektu. Při každé změně termínu projektu pak dojde k odpovídající úpravě termínu i na úkolech.

V případě, že uživatel z nějakého důvodu v dialogu úkolu ručně změní termín úkolu/garanta/zadavatele zruší se případná synchronizace s projektem

 

Záložka Spisová služba

Obsahuje dokumenty spisové služby, které se mají přenést do projektu vygenerovaného ze šablony. Jedná se v podstatě o "šablony dokumentů", které se kopírují do projektů. Tyto šablony mohou obsahovat jako přílohy různé soubory (např. pdf, doc, apod.), které se při vygenerování projektu také zkopírují, takže v databázi jsou pak obsaženy několikanásobně.

Při samotném generování projektu program kontroluje platnost šablon dokumentů spisové služby a zkopíruje pouze ty, které jsou platné.

Dialogové okno spisové služby

V šabloně projektu jsou záznamy ze spisové služby realizovány formou vazby do evidence dokumentů. Kromě toho jsou přidány informace o řadě, do které se záznam spisové služby zkopíruje, a o budoucím názvu, pod jakým bude v projektu evidován (pokud budoucí název nebude vyplněn, dokument se uloží pod názvem původním)

Co se týče ostatních polí šablony na jednotlivých záložkách, jedná se vesměs o údaje, které se přenesou do projektu, který je ze šablony vytvořen.

Dialogové okno šablony podprvku projektu - místo záložky Milníky je zde záložka Vazby na předchůdce

Popis důležitých položek:

MJ času - vyplněním časové měrné jednotky určíte, zda se ve vygenerovaném projektu budou u plánovaných termínů zobrazovat pouze datum nebo i čas. Pokud vyplněná jednotka bude Den nebo větší, časový údaj nebude zobrazován (viz Příklad 2)

Příklad 2: vliv MJ času na zobrazování termínů

 obr. 6                                           obr. 7

 

Řada, které slouží pro určení projektové řady, do které bude nově vytvářený projekt zařazen.
v záložce Vazby na předchůdce je možno nadefinovat časové vazby na jiné prvky šablony (více o časových vazbách v oddíle nastavení časových závislostí). Tato záložka je k dispozici pouze pro podprvky šablony. V hlavním dialogovém okně šablony je umístěna záložka s milníky
záložka Plán projektu obsahuje přímé potomky daného prvku šablony.

Omezení, podmínky provozu

Podobně jako u samotných projektů i u šablon je nutno splnit následující podmínky:

1. Zadavatele a garanta lze vybírat pouze z kontaktů vlastní firmy, které mají na záložce Zařazení pracovníka zaškrtnutu volbu Pracovník na projektech

2. V záložce Deník jsou uloženy deníkové záznamy, které se vloží do projektu vygenerovaného ze šablony. Nejvýše u jednoho deníkového záznamu může být zaškrtnuto pole Přednastavit v průvodci. Tento záznam je pak při generování projektu ze šablony zobrazen formou poznámky na formuláři průvodce (viz obrázek níže)

Formulář deníkového záznamu se zatrženým parametrem Přednastavit v průvodci

Průvodce pro generování projektu ze šablony se zobrazeným deníkovým záznamem

Návaznosti

Použití šablon pro tvorbu projektů je podrobněji popsáno v oddíle Vytvoření projektu pomocí šablony

Související témata

Evidence projektů

Projektové řízení zakázek