Evidence kontaktů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

GDPR úrovně

zařazení pracovníka vlastní firmy

procedury a funkce s údaji o kontaktech

parametry "nepoužívat" a "aktivní vazba"

 

Umístění

Číselník kontaktů je přístupný v menu CRM (Obchod) | Obchodní partneři | Kontakty.

Umístění číselníku kontaktů v menu

 

S ohledem na GDPR je číselník kontaktů od 27.5.2018 přístupný výhradně privilegovaným uživatelům.
 
Ostatní uživatelé můžou na údaje o kontaktech přistupovat pouze nepřímo - přes příslušné procedury.

Popis funkce

Funkce slouží k evidenci osob a kontaktů obchodních partnerů.

GDPR úrovně uživatelů

Veškeré informace o kontaktech jsou přístupné vždy s ohledem na GDPR úroveň daného uživatele:
 
   0 - uživatel nesmí vidět žádné osobní údaje
 
 10 - uživatel může vidět: jméno, příjmení, tituly
 
 20 - uživatel může vidět: telefon, mobil, fax, email (+ název a adresu firmy při anonymizaci)
 
 25 - uživatel může vidět: jméno a příjmení zaměstnanců vedených jako pobočky vlastní firmy
 
 30 - uživatel může vidět: bydliště
 
 40 - uživatel může vidět: přihlašovací údaje k přístupu na web
 
 50 - uživatel může vidět: citlivé informace (pohlaví, účast v odborech...)
 
 60 - uživatel může vidět: mzdové informace
 
Nepřístupné údaje se v SQL dotazech prohlížečů nebo sestav zobrazí jako speciální řetězec znaků ("x x x") nastavitelný v parametrech GDPR konfigurace.
Na dialogu kontaktu se odpovídající pole zobrazí s textem "(nedostupný údaj)".

 

Příklad zobrazení informací v číselníku kontaktů pro uživatele s GDPR úrovní 10

 

Funkce nad číselníkem kontaktů

 

Varianta prohlížeče "Dnes mají svátek"

Číselník kontaktů obsahuje variantu prohlížeče "Dnes mají svátek", která zobrazuje všechny kontakty, které mají v daný den svátek v českém, resp. slovenském kalendáři (dle domácího státu databáze). Varianta prohlížeče vychází z tabulky "gsvatky".

 

Formulář s informacemi o kontaktu

Na formuláři se zadávají informace týkající se daného kontaktu (v závorce je uvedena hodnota požadované GDPR úrovně):

příjmení, jméno, tituly (GDPR 10)
(nepovinná) hlavní vazba na obchodního partnera, funkce a postavení
vazby na další obchodní partnery
telefonní čísla (GDPR 20)
trvalé bydliště (GDPR 30)
e-mail (GDPR 20)
datová schránka (GDPR 20)
přístup na web (GDPR 40)
hodnoty uživatelsky definovaných parametrů
cizí jazyky
další poznámky
historie jednání s daným kontaktem nebo firmou
zařazení pracovníka (týká se výhradně kontaktů vlastní firmy)

 

Formulář s informacemi o kontaktu

Seznam žádostí k souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktu

 

Po volbě tlačítka Souhlas se zprac. os. údajů se otevře formulář, který obsahuje seznam všech vygenerovaných žádostí o souhlas. Po dvojkliku na vybraný řádek se otevře detail žádosti.

Tlačítka mají následující funkčnost:

Generuj žádost - umožní vytvořit novou žádost pro zvolenou šablonu s požadovaným účelem. Okamžitě po vytvoření následuje na dotaz akce odeslání žádosti na webový server a potvrzovacího emailu osobě z kontaktu.
Odeslání - samostatná akce pro odeslání žádosti na webový server a potvrzovacího emailu osobě z kontaktu. Použije se v případě, že v rámci akce Generuj žádost obsluha neprovedla odeslání žádosti.
Dotaz na stav - pro všechny odeslané žádosti se provede kontrola, zda a jak reagovala osoba kontaktu na obdržený mail s odkazem na webovou stránku obsahující žádost o souhlas. Stav se pak přenese do záznamu na klientovi Viseion32.
Anonymizace - pokud pro daný kontakt existují pouze zamítnuté žádosti o souhlas je možno nad kontaktem spustí anonymizaci. Ta buď kontakt smaže, pokud to však není možné, vyplní citlivé údaje kontaktu anonymizačním řetězcem (viz. parametry GDPR).

 

Vazba na obchodního partnera

Všechny kontakty obchodního partnera se zobrazují na dialogu partnera na záložce "Kontakty".

Kontakty obchodního partnera

 

Nové kontakty lze k obchodnímu partnerovi přidat z dialogu partnera 2 způsoby:

založením nového kontaktu s "hlavní" vazbou na daného obchodního partnera (tlačítko "Přidat")
přiřazením již existujících kontaktů s provázáním na obchodního partnera přes "další vazby" (tlačítko "Přiřadit existující")

 

Funkce pro přidání nových kontaktů k obchodnímu partnerovi

 

Na zakázkách, projektech, poptávkovém řízení, nabídkách, přijatých objednávkách, vydaných objednávkách apod. se kontakty obchodních partnerů používají k zadávání referentů příslušného odběratele (dodavatele).

Referenti poptávající firmy a konečného příjemce na nabídce

 

Historie jednání s kontaktem

Na záložce "Jednání" se zobrazují dva prohlížeče s historií jednání:

jednání s daným kontaktem
všechna jednání s danou firmou

 

Zařazení pracovníka vlastní firmy

U kontaktů vlastní firmy se zpřístupní speciální záložka, na které lze nastavit tzv. zařazení pracovníka:

 

zaměstnanec - nastavuje se automaticky (oprávnění uživatelé zde můžou přímo zakládat, příp. editovat osobní karty zaměstnanců)
uživatel systému Vision ERP - nastavuje se automaticky (uživatelé s administrátorským oprávněním zde můžou přímo zakládat, příp. editovat uživatelské účty)
pracovník obchodu (nabídky, zakázky, přijaté objednávky)
pracovník na projektech
pracovník nákupu (požadavky na nákup, poptávkové řízení, vydané objednávky)
pracovník TPV
výrobní pracovník/zdroj na zakázkách - nastavuje se automaticky (oprávnění uživatelé zde můžou přímo zakládat výrobní pracovníky)
referent v evidenci majetku
účastník workflow
řidič
skladník

 

 

Procedury a funkce vracející informace o kontaktech

S ohledem na GDPR je číselník kontaktů (tab. "gfkontakt") od 27.5.2018 přístupný pouze privilegovaným uživatelům.
Neprivilegovaní uživatelé můžou na údaje o kontaktech přistupovat pouze nepřímo přes následující procedury vracející seznamy kontaktů.

 

Procedury lze využít v sestavách, uživatelských prohlížečích nebo variantách standardních prohlížečů.

 

SELECT * FROM dba.gf_kontakty ()
- vrátí seznam všech kontaktů (včetně vazeb na "hlavní" firmu)

 

SELECT * FROM dba.gf_kontaktyhlavni ()
- vrátí seznam hlavních kontaktů všech firem (včetně vazeb na "hlavní" firmu)

 

SELECT * FROM dba.gf_kontaktyfirmy (ico, multi)
- vrátí seznam kontaktů daného obchodního partnera (tj. včetně "vedlejších" vazeb kontaktů)

 

SELECT * FROM dba.gf_kontaktyfirmy (ico)
- vrátí seznam kontaktů za všechny pobočky daného obchodního partnera

 

SELECT * FROM dba.gf_kontaktyvl ()
- vrátí seznam všech kontaktů vlastní firmy

 

SELECT * FROM dba.gf_kontaktyvazby ()
- vrátí seznam všech kontaktů včetně všech vazeb na obchodní partnery ("hlavní" i "vedlejší")
- jeden kontakt se v seznamu bude vyskytovat tolikrát, kolik vazeb na obchodní partnery má

 

Procedury pro zjištění údajů o daném kontaktu:

SELECT * FROM dba.gf_kontakt (@kontakt, @kontaktdataid)
SELECT * FROM dba.gfkontakt_info (@kontakt, @kontaktdataid)

- použití těchto procedur je mnohem efektivnější, než podobný dotaz typu:
 SELECT * FROM dba.gf_kontakty () WHERE id_kontakt = @kontakt and data_id = @kontaktdataid

 

Funkce pro zjištění jména daného kontaktu:

function dbo.gfkontakt_jmeno (in @kontakt integer,in @dataid integer,in @titul integer default 0)

- pro GDPR úroveň uživatele 10 a větší vrátí příjmení a jméno kontaktu (podle zadaného ID kontaktu a ID databáze, které jednoznačně identifikují daný kontakt v tab. "gfkontakt") a případně i titul, pokud je parametr @titul nastavený na hodnotu 1

 

Funkce pro zjištění, zda daný kontakt odpovídá aktuálně přihlášenému uživateli (vrací hodnotu 1 nebo 0):

function dbo.gfkontakt_iscurrentuser (in @kontakt integer,in @dataid integer)procedure DBA.gfkontakt_firmy(@kontakt integer,@kontaktdataid integer)

 

Funkce pro zjištění informací o hlavním kontaktu obchodního partnera:

function dbo.gf_hlavnikontakt (in @ico ico_,in @multi integer)

- pro GDPR úroveň uživatele 10 a větší vrátí příjmení, jméno, titul, funkci a postavení hlavního kontaktu a pro GDPR úrovně 20 a větší navíc i telefonní čísla a emailovou adresu

 

Pro zjištění všech obchodních partnerů, kterých je daný kontakt členem, lze použít procedurku:

procedure DBA.gfkontakt_firmy (@kontakt integer,@kontaktdataid integer)

- procedurka vrací tyto hodnoty: IČ a multi ID firmy a parametr, zda je vazba kontaktu na firmu aktivní

 

Parametry "nepoužívat" a "aktivní vazba"

Parametr "Nepoužívat"

Parametr "Nepoužívat" jednoznačně říká, že se kontakt již dále nemá nabízet pro potřeby zadávání nových záznamů (historie jednání, referent při zadávání nabídek, objednávek, v majetku...).

Parametr "Nepoužívat" na formuláři pro kontakt

 

Parametr "Aktivní vazba"

Parametr "Aktivní vazba" je vázaný na konkrétního obchodního partnera - ať už "hlavního" nebo "vedlejšího" (z tabulky vazeb na další obchodní partnery).

Je to informace, zda daná vazba na partnera je stále aktivní. Tzn. zda se má kontakt zobrazovat v seznamech kontaktů daného obchodního partnera.

Zrušením tohoto parametru zůstane vazba na obchodního partnera v evidenci, ale bude považována za neplatnou.

 

Parametr "Aktivní vazba" na formuláři pro kontakt

 

Je potřeba rozlišovat, jestli se kontakt nemá používat vůbec, nebo se používat má, ale u daného obchodního partnera již není "aktivní".
Nastavení parametru "Nepoužívat" má vyšší prioritu než parametr "aktivní vazba"...

 

Související odkazy

GDPR

Evidované osobní údaje (GDPR)

Sloučení duplicitních kontaktů

Opravy jmen kontaktů

Evidence firem (vč. poboček)