Popis řešení - výroba oken

Top  Previous  Next

Seznam témat:

úvod

zpracování obchodního případu

uvolnění zakázky pro výrobu

výrobní příkazy, odvádění výroby

Úvod

Produkt Vision ERP - výroba oken představuje nabídku specializovaného řešení pro výrobce a prodejce plastových oken. Jedná se o kombinaci systému pro návrhy a kalkulace plastových oken ADULO GS a ERP systému Vision ERP. Výměna dat je mezi oběma systémy zajištěna pomocí přídavného modulu Adulo.bpl. Hlavní výhodou tohoto řešení je skutečnost, že odpadá potřeba dvojího vkládání dat do izolovaných systémů.

Zpracování obchodního případu

Prvotní nezávazná poptávka potenciálního zákazníka bude v systému Vision ERP zanesena do evidence obchodních příležitostí (nabídka CRM (Obchod) | Obchodní příležitosti - viz obr. 1). Zde bude figurovat její slovní popis a v případě potřeby ve formě přílohy i ostatní související dokumenty. Protože obchodní příležitost nevyžaduje doplnění údajů o zákazníkovi ze seznamu obchodních partnerů, není nutné v případě, že se jedná o nového zákazníka, na kterého máme v první fázi jen telefonický či e-mailový kontakt, zakládat pro něj záznam do evidence obchodních partnerů. Uživatel systému, který pořídí záznam o obchodní příležitosti, zároveň v jejím rámci vytvoří úkol pro pracovníka, který je odpovědný za její další zpracování (viz obr. 2).

obr. 1

obr. 2

 

Dále tedy bude následovat projednání požadavků se zákazníkem, s cílem získat informace, na jejichž základě bude možno vypracovat konkrétní nabídku. Kompletní tvorba nabídky bude sestávat ze tří postupných kroků. Prvním bude vytvoření hlavičky nabídky v systému Vision ERP, která bude již obsahovat identifikaci zákazníka ze seznamu obchodních partnerů. Nabídku lze přímo vygenerovat z editačního dialogu záznamu příslušné obchodní příležitosti (záložka Historie jednání, nabídky - viz obr. 3).

obr. 3

 

Jestliže obchodní příležitost doposud neobsahovala identifikaci zákazníka, pak je při vytváření hlavičky nabídky uživateli nabídnuta evidence obchodních partnerů k založení nového nebo výběru již existujícího odběratele. Po vytvoření hlavičky nabídky bude prostřednictvím schvalovacího postupu pro pověřeného pracovníka vygenerován úkol na zpracování technické specifikace nabídky. Tento druhý krok - tvorba technické specifikace - pak bude následně realizován v systému Adulo GS (viz obr. 4). Zde je také vytvořena finální podoba nabídky ve formě pdf souboru, který je uložen do předem zvoleného adresáře (viz hodnota parametru Adresář pro dokumenty cenových nabídek v konfiguraci přídavného modulu). Pracovník, který technickou specifikaci nabídky vytvořil, o této skutečnosti provede zápis v rámci ukončovaného úkolu schvalovacího postupu v systému Vision ERP. Do tohoto zápisu uvede ve zprávě pro příjemce číslo dokladu nabídky v systému Adulo (viz obr.5).

obr. 4

 

obr. 5

 

Závěrečnou fází při tvorbě nabídky pak bude import její technické specifikace ze systému Adulo do systému Vision ERP. Pracovník odpovědny za předání nabídky zákazníkovi realizuje import v rámci vybrané hlavičky nabídky v systému Vision ERP (položka kontextového menu Import Adulo - viz obr. 6), kdy mu bude nabídnut seznam všech dokladů nabídek ze systému Adulo, které jsou určeny pro daného odběratele a ještě nebyly importovány.

obr. 6

 

Poté, co uživatel vybere odpovídající doklad, bude založena položka nabídky obsahující jednotlivé pozice (viz obr. 7 a 8). Tímto způsobem lze v rámci jedné nabídky současně naimportovat i více variant technické specifikace, kdy takto vznikne v systému Vision ERP vícepoložková nabídka. Předpokladem ale je, že v systému Adulo vystupují variantní nabídky jako samostatné doklady. Každá naimportovaná položka nabídky bude obsahovat vazbu na odpovídající doklad v systému Adulo a při importu do ní bude zároveň připojen odkaz na externí pdf soubor s nabídkou (viz obr. 9).

obr. 7

 

obr. 8

 

obr. 9

 

Pokud zákazník následně po obdržení nabídky nesouhlasí s její podobou a požaduje provést některé změny v její technické specifikaci, pak tyto budou opět realizovány v systému Adulo a poté bude následovat opakovaný import do již existující nabídky. Jakmile zákazník vysloví souhlas s nabídkou, následuje proces vytvoření přijaté objednávky. Přijatou objednávku lze přímo vygenerovat z editačního dialogu hlavičky nabídky (viz obr. 10).

obr. 10

Uvolnění zakázky pro výrobu

Po vytvoření přijaté objednávky bude prostřednictvím schvalovacího postupu pro pověřeného pracovníka vygenerován úkol na zpracování technické specifikace zakázky v systému Adulo. Tento pracovník musí po jejím vytvoření spustit v systému Adulo funkci, která uvolní potřebné materiály pro jejich následný import do materiálové normy přijaté objednávky v systému Vision ERP. Pracovník, který technickou specifikaci zakázky vytvořil, o této skutečnosti provede zápis v rámci úkolu schvalovacího postupu v systému Vision ERP. Do tohoto zápisu uvede ve zprávě pro příjemce číslo dokladu zakázky v systému Adulo.

Dále bude následovat import materiálů, potřebných pro realizaci zakázky, do přijaté objednávky. Tento import bude probíhat v rámci editačního dialogu hlavičky přijaté objednávky (viz kontextová nabídka Import Adulo), kdy budou zároveň zohledněny případné změny provedené v systému Adulo na jednotlivých pozicích v zakázce. Protože je při importu do hlavičky přijaté objednávky doplněno číslo zakázky ze systému Adulo (viz obr. 11), můžete v seznamu přijatých objednávek snadno rozpoznat, u kterých objednávek nebyla materiálová norma ještě naimportována.

obr. 11

 

Po importu materiálové normy jsou objednávky po jednotlivých pozicích zařazovány do seznamu Požadavků na výrobu (viz obr. 12). V tomto seznamu máte možnost pro označené pozice spustit funkci rezervace materiálů (viz rezervace materiálu na požadavek) a snadno tak zjistit, výroba kterých pozic je materiálově zabezpečena a kterých nikoliv. Pokud jsou požadované materiály skladem, jsou pro příslušnou pozici zarezervovány, v opačném případě budou vygenerovány požadavky na jejich nákup. Pozice, u kterých proběhla rezervace všech materiálů úspěšně, budou následně zařazeny do výroby akcí, která vygeneruje příslušné výrobní příkazy (viz generování výrobních příkazů).

obr. 12

Výrobní příkazy, odvádění výroby

Ke každé položce výrobního příkazu se vygenerují výrobní (sériová) čísla, která reprezentují číslo zakázky v systému Adulo. Vygenerováno bude tolik výrobních čísel, kolik kusů výrobku na dané pozici figuruje. Jestliže se tedy na dané pozici vyskytuje pět kusů výrobku pro zakázku č. 12010012, pak bude také vygenerováno pět výrobních čísel „12010012“ (viz obr. 13).

obr. 13

 

Odvádění výrobků z výroby bude probíhat standardním způsobem za pomocí odváděcích lístků, kdy je možné odvádět zvolený počet kusů z dané pozice (viz obr. 14). Na základě těchto odváděcích lístku budou výrobky následně přijímány na sklad hotové výroby, kde se po vytvoření příjemky automaticky zarezervují pro příslušnou přijatou objednávku, ze které je také možno je rovnou vyexpedovat (viz obr. 15).

obr. 14

 

obr. 15

 

Související odkazy

Instalace a konfigurace rozhraní