Důležité vlastnosti IS Vision ERP

Top  Previous  Next

Seznam témat:

databázové zázemí

klientské rozhraní

vícejazyčné prostředí

uživatelské prostředí

bezpečnost dat

napojení na jiné systémy

výstupy a tvorba sestav

vzdálená správa systému Vision ERP

 

 

IS Vision ERP je relativně nenáročný IS vystavěný na moderních technologiích. Jeho základní vlastnosti jsou popsány v následujícím odstavci.

Databázové zázemí

Celý systém se skládá z části klientské, obsahující uživatelské rozhraní a z části serverové, kterou tvoří příslušný databázový server a datové struktury včetně serverových procedur.

Pro vývoj serverové části byl použit produkt společnosti Sybase SQL Anywhere Studio. Jedná se o plnohodnotnou SQL databázi, jejíž klíčovou komponentou je Adaptive Server Anywhere. Tento multithreadový databázový server s podporou víceprocesorových strojů předčí svou bohatou funkcionalitou řadu renomovaných „velkých“ SQL databází. Při velmi nízkých hardwarových nárocích dovoluje plně využít síly SQL jazyka včetně uložených procedur, triggerů, kurzorů nebo funkcí. V rámci databáze lze rovněž využívat populárního jazyka Java. Volitelně lze licencovat 56 nebo 128-bitové kryptování pro zabezpečení přenosů realizovaných v rámci synchronizace dat.

Adaptive Server Anywhere je možné provozovat na všech běžných operačních systémech od MS Windows po UNIX. Za použití unikátní technologie UltraLite, která je rovněž součástí SQL Anywhere Studia, lze tuto databázi nasadit rovněž na kapesních zařízeních. Databázový stroj je zde generován „na míru“ na základě aplikací požadované funkcionality. Adaptive Server Anywhere má velmi nízké hardwarové nároky. To spolu s vysokou spolehlivostí a nulovými nároky na ladění a administraci systému činí z Adaptive Server Anywhere velmi zajímavou databázi z hlediska celkových provozních nákladů.

V rámci SQL Anywhere Studia jsou k dispozici také technologie pro obousměrnou replikaci dat mezi centrálním systémem a vzdálenými databázemi. SQL Remote je založený na replikaci logovaných operací pro asynchronní a Mobilink Server pro synchronní prostředí (především oblast mobilních řešení). Společným jmenovatelem obou technologií je snadná implementace, garantovaná transakční integrita a odolnost proti chybám během přenosu. Důraz byl rovněž kladen na vysokou propustnost a minimalizaci zatížení systémových zdrojů databáze. Pro své výjimečné vlastnosti se Adaptive Server Anywhere stal oblíbenou databázovou platformou a v současné době má cca 6 milionů prodaných licencí.

 

Parametry databázového stroje

až 32 767 tabulek v databázi,

maximální velikost položky 2GB,

maximální velikost uložené procedury 2GB,

až 32 767 uložených procedur v jedné databázi,

až 32 767 triggerů v jedné databázi,

až 2 048 indexů v jedné tabulce.

 

Parametry limitované pouze systémovými prostředky

velikost databáze,

počet databází spravovaných jedním serverem,

velikost tabulky,

počet sloupců a řádků v tabulce,

počet zanoření v uložené proceduře nebo triggeru.

 

Podporované platformy

MS Windows - všechny podporované verze (plná podpora ze strany aplikace Vision ERP)

Novell Netware (omezená podpora ze strany aplikace Vision ERP  - nutno konzultovat)

Sun Solaris (Intel/Sparc) (nepodporováno ze strany aplikace Vision ERP)

HP-UX (nepodporováno ze strany aplikace Vision ERP)

IBM AIX (nepodporováno ze strany aplikace Vision ERP)

Linux (omezená podpora ze strany aplikace Vision ERP - nutno konzultovat)

 

Klientské rozhraní

Klientská část aplikace byla vyvinuta v prostředí CodeGear RAD Studio a je určena pro práci pod operačními systémy MS Windows od verze XP výše. Při jejím návrhu byl kladen důraz na maximální přehlednost a ergonomii při současné snaze o skloubení principů ovládání, na které byl uživatel předchozích verzí systému OSKAR® zvyklý, se standardy běžnými v prostředí Microsoft Windows.

Databázové a klientské řešení do značné míry určuje i nároky, které jsou kladeny na hardware.

 

Vícejazyčné prostředí

Systém má vícejazyčnou podporu. Tato vlastnost se projevuje na několika úrovních:

Veškeré výstupy ze systému jsou uživatelsky definovatelné, což znamená, že kterýkoliv tiskový výstup může mít libovolnou jazykovou mutaci (odhlédneme-li od nutnosti použití relevantních fontů).

Databáze je koncipovaná tak, že vybrané textové položky (např. fakturační položky, názvy v číselníku materiálu a pod.) mají v databázi svoji sadu cizojazyčných ekvivalentů a uživateli se zobrazuje vždy varianta podle jemu nastaveného komunikačního jazyka.

Celé prostředí aplikací (popisy dialogů, položky menu apod.) je uloženo v samostatných knihovnách a uživateli se prostředí zobrazuje v jazyce, který má nastaven jako komunikační.

Poznámka: V současné době existuje česká, slovenská, německá a anglická verze prostředí. V případě zájmu je možno zajistit lokalizaci do dalších jazyků.

 

Vícejazyčná podpora se tedy projevuje na několika úrovních:

Veškeré výstupy ze systému jsou uživatelsky definovatelné, což znamená, že kterýkoliv tiskový výstup může mít libovolnou jazykovou mutaci (odhlédneme-li od nutnosti použití relevantních fontů),
Databáze je koncipovaná tak, že vybrané textové položky (např. fakturační položky, názvy v číselníku materiálu a podobně) mají v databázi svoji sadu cizojazyčných ekvivalentů a uživateli se zobrazuje vždy varianta podle jeho komunikačního jazyka,
Celé prostředí aplikací (popisy dialogů, položky menu a podobně) je uloženo v samostatných
„dll knihovnách“ a uživateli se prostředí zobrazí v jazyce, který má nastaven jako komunikační (viz kapitola Nastavení základních konfigurací).
Pravidla národního prostředí (desetiná čárka, formát datumu, měna a podobně) jsou kompletně přebírány z nastavení operačního systému.

Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí je navrženo tak, aby se uživatel s minimem úsilí dostal k maximálnímu množství informací a aby přitom neztrácel přehled o prováděných operacích. Speciálně prohlížeče záznamů databáze obsahují velké množství nástrojů pro třídění dat, výběr dat, vyhledání záznamu, přizpůsobení vzhledu, organizace záznamů apod.

Bezpečnost dat

Bezpečnost dat a ochrana před jejich zneužitím je zajištěna dvojúrovňovým systémem přístupových práv přidělovaných uživatelům, resp. zobecněným skupinám uživatelů.

Celý systém přístupových práv tak umožňuje přizpůsobit privilegia uživateli - pracovníků dle charakteru jejich činnosti v podniku.

V případě zvýšených požadavků na bezpečnost dat je k dispozici možnost šifrování jak databázových souborů, tak i datových dávek přenášených po síti mezi serverem a klientem (tato možnost se stává aktuální například při využití internetu jako přenosového média).

 

Server

Na straně serveru je možné uživatelům velmi podrobně přidělovat kombinace oprávnění k základním operacím s daty (tj. pořizování, odstraňování, úprava či prosté zobrazení záznamů). Co víc, jiným než registrovaným uživatelům je přístup do databáze a přihlášení do systému zcela znemožněn.

Klient

Na straně klientské aplikace lze definovat množinu funkcí systému, ke kterým bude mít jednotlivý uživatel či příslušník skupiny přístup. Nepřístupné funkce nejsou pracovníkovi v aplikaci vůbec zobrazeny, což navíc přispívá k přehlednosti a jednoduchosti ovládání.

 

Napojení na jiné systémy

Systém obsahuje profesionální nástroj pro import téměř libovolných dat. V datových strukturách jsou připraveny speciální tabulky pro import složitých dat vyžadujících další zpracování. Obchodní partner, který bude s podnikovým systémem komunikovat, nemusí řešit zpracování a validaci dat po importu a nároky na výstupy ze systémů třetích stran se tak výrazně snižují.

Díky normalizované SQL databázi je systém velice dobře přístupný i pro čtení. Vývojáři jiných aplikací tak mají možnost využívat nejen textových a jiných exportů, ale především se mohou on-line připojovat přímo k databázi a prostřednictvím například ODBC přístupu k datům číst potřebná data. Vzájemné propojení IS Vision ERP a běžných kancelářských aplikací (jako jsou MS Word, Excel, Outlook) je potom samozřejmostí a uživatelsky snadno přístupnou záležitostí.

Výstupy a tvorba sestav

Za účelem tvorby výstupních sestav disponuje informační systém Vision ERP plně grafickým editorem, pomocí kterého lze vytvářet nové tiskové sestavy a stejně tak editovat již existující výstupy.

Nástroj nabízí dva kroky tvorby sestav. V prvním kroku uživatel definuje zdroj dat (pro méně zkušené uživatele formou jednoduchého průvodce, nebo pro zkušené uživatele jedním či více SQL dotazy), v druhém kroku může uživatel navrhnout design sestavy. Má k dispozici celou řadu objektů (samotný datový zdroj, statické texty, grafické prvky, nástroje kreslení, čárové kódy, grafy, skriptovací jazyk pro ovlivnění výsledku sestavy či vytvoření uživatelských dialogů před tiskem a pod.). Každá z navržených sestav je nejdříve zobrazena formou náhledu, následně . je možno sestavu uložit v nejčastěji používaných formátech (tj. pdf, xls, jpg, gif, bmp, wmf, emf, rtf, csv a html).

Pro potřebu exportu dat je k dispozici možnost výstupu uživatelsky vybraných dat do kteréhokoliv ze standardních databázových formátů (tj. Text, DBASE, FoxPro, Paradox) či do jakéhokoliv jiného ODBC zdroje.

Vzdálená správa systému Vision ERP

Systém Vision ERP je moderní informační systém, jehož koncepce umožňuje zřízení tzv. vzdálené správy. Servis prováděný touto formou přináší několik nesporných výhod:

Většinu zásahů je možno provést na dálku a tudíž odpadají cestovní náklady.

 

Minimální kalkulační jednotka je 10 minut, kdežto u běžného servisu je to 30 minut.

 

Zásah je možno provést podstatně dříve než v případech, kdy je pro tento případ potřeba naplánovat servisní cestu.

 

Odpovědnost za provedený zásah je na straně dodavatele, nikoliv na straně pracovníka, který je navigován po telefonu a omylem provede něco jiného než by měl, či je omylem navigován úplně mylným směrem.

 

Zároveň lze vzdálenou správu aplikovat jak na systém Vision ERP, tak i na další software nebo na administraci systémů.

 

 

Z uvedených důvodů všem našim zákazníkům rozhodně doporučujeme zřízení vzdálené správy. Výhodou tohoto řešení je, že nevyžaduje další investice do komunikačního software a tudíž náklady na pořízení vzdálené správy se zúží pouze na náklady spojené s nastavením serveru.

Na straně zákazníka je hostitelská část software pro vzdálenou správu nainstalována na libovolnou stanici počítačové sítě (podmínkou je, aby z této stanice bylo možné pracovat se systémem, který je nutno na dálku administrovat).

Bezpečnost je zajištěna přístupovými hesly, navíc veškeré naše kroky má obsluha vyhrazené stanice pod kontrolou (vše, co se děje vidí na monitoru, případně je vše komentováno naším pracovníkem telefonem).

 

Související témata

Uživatelé a přístupová práva

Ovládání prohlížeče sestav

Jazykové prostředí