CellComponent

Top  Previous  Next

CellComponent:TComponent

 

pokud je na buňce reportu položena komponenta, potom CellComponent obsahuje (ukazatel)pointer na tuto komponentu.

 

Vložit komponentu do buňky lze v design režimu pomocí nástrojové lišty s komponentami. Po výběru komponenty z lišty stačí kliknout na vybranou buňku v reportu.Podporovány jsou komponenty

Button,CheckBox,RadioButton,ComboBoxEx,LookupEdit, DateTimePicker, PeriodEdit, TrackBar, frxReport, Teechart a DbTeeChart.

Komponentu lze z reportu odstranit pomocí klávesy Del na vybrané buňce obsahující komponentu.

 

 

Pomocí skriptu lze vytvářet komponenty například pomocí následujícího vzoru:

// vytvoříme komponentu a přiřadíme proměnné CellComponent

Sheet['E2'].CellComponent:=TButton.Create(Sheet);

// aby byla nová komponenta viditelná nastavíme Parent

Sheet['E2'].CellComponent.Parent:=Sheet;

// nastavíme vlastnosti komponenty

with TButton(Sheet['E2'].CellComponent) do

begin

 Caption:='Uložit';

 ShowHint:=True;

 Hint:='Uložit do databáze';

end;